ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 12:11
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ކާމިޔާބީތައް
މި 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 10 ގައުމަކާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކުރެއްވިއްޖެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
 
އީޔޫއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރެވިއްޖެ
 
ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ
 
އ.ދ. ގެ 193 ޤައުމުގެ ތެރެއިން 182 ޤައުމާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރެވިއްޖެ

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއި އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 10 ޤައުމަކާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރެވުނު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ޚާރިޖީ ދާއިރާއިން މި ސަރުކާރުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މީގެ ކުރިން ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝްރަހުން އެކަހެރިވެފައި އޮތް ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު އެހެން ގައުމުތަކުގެ ގަދަރާއި އިހުތިރާމު ހޯދަމުންދާކަމަށެވެ. މި ކުޑަ ކުޑަ ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ފައިހަރުކޮށްލެވޭނެ ކަން ދައްކައިދީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކާ އެކު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 10 ގައުމަކާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ ބޮލީވިއާ، ރުވާންޑާ، އަންގޯލާ، އެސްވަޓީނީ، އެރިޓްރިއާ، ލެސޯތޯ، ބުރުންޑީ، ސައޮ ޓޯމޭ އެންޑް ޕްރިންސިޕެ، މަލާވީ އަދި ގިނީ ބިސާއު އެވެ.

އަދި ޤަތަރާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލެވިފައި ވަނިކޮށް އެ ގުޅުން އަލުން ޤާއިމު ކުރެވުނު ކަމަށާއި، މިއާއެކު އ.ދ. ގެ 193 ޤައުމުގެ ތެރެއިން 182 ޤައުމާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިއީ އ.ދ. ގެ ގައުމުތަކުގެ 94 އިންސައްތައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން މިހާރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައި ކޮމިޝަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ހުޅުވުމަކީ މިކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި އެމެރިކާއިންނާއި އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ވެސް ރާއްޖޭގައި މިޝަންއެއް ހުޅުވާނެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށް، މިޝަން ހުޅުވުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ރަޝިޔާގެ މޮސްކޯގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަން ނިންމުމާއި، އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަން ޑީސީގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަން ވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖެއިން ގައުމުތަކާ އެކު ބާއްވާފައިވާ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ރަސްމީ ދަތުރުތައް ކުރެވުމާއި ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އެހީއާއި ގްރާންޓް، ލުއި ލޯނު އަދި ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓާއި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 3.40 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ވެސް މި އެހީއިން ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރަން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާ އެކު މުޅިން އަލަށް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފްރޭމްވޯރކް އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އައުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ޕާރޓްނަރޝިޕް ކޯޕަރޭޝަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް އީ.ޔޫއިން އިއުލާންކުރި ކަމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާ ދެމެދު ސީނިއަރ އޮފިޝަލުންގެ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުންތައް މުޅިން އަލަށް ބާއްވަން ފެށުނުކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިއީވެސް އީ.ޔޫއާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވެގެންދާ ކަމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ވެސް ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށާއި، އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭރު އެހީ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ގައުމުތަކާއެކު މީގެ ކުރިން ސޮއިކުރެވިފައި ނުވާހާ ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި މިވީ ހަތަރު އަހަރުގެތެރޭގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަން ވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 14:08
ފާތުމަތު
މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ހަމަ ސާބަހެވެ. އެކަމަކު ކޮލަމްބޯ ގައި މި ހުންނަ އެމްބަސީގައި މިތިބަ މީހުން މައިތިރި ކުރައްވާށެވެ.