ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:26
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރަށު ހިޔާާނާތް
ޔޫސުފް ނައީމް ހާޒިރުކޮށް، ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މެންދުރު 1ށް ތާވަލުކޮށްފި
 
މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަކީ ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަކަދެއްކުމަށް ތާވަލުކުރެވުނު އަޑުއެހުމެއް
 
ޔޫސުފް ނައީމް ހާޒިރު ނުވީ ބަލިވެ އުޅޭތީ
 
ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ޑޮކިއުމެންޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މެންދުރުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ރިޝްވަތު ނެންގެވި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00ށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފައިވަނީ އާރަށު މައްސަލައިގައި ރިޝްވަތު ދިންކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޔޫސުފް ނައީމް ބަލިވެ އުޅޭތީ 9:30 ގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތުމުން، މެންދުރު ފަހު 1 ޖަހާއިރަށް އެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެކަން ޝަރީއަތުން އެންގުމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތާއި ދިފާއުން ޔާމީނާއި، ޔޫސުފް ނައީމްގެ ޝަރީއަތް އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދުމުންނެވެ.

Advertisement

ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ފަށަމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގައި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ލިބޭ ޔޫސުފް ނައީމް ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ކަމަށް ބުނެ ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަމައެކަނި ދައުވާ ލިބޭ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ބައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ފަހުގެ އެހެން ވަގުތެއްގައި ދައުވާލިބޭ ޔޫސުފް ނައީމްގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް އެއްބައޮތްތޯ ގާޒީ އެއްސެވުމުން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރު މަރިޔަމް ޝަހުމާ ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުން އެދެނީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ 2 މީހުންގެ ބައި ވެސް އެކީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. އެއީ މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަކީ ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަކަދެއްކުމަށް ތާވަލުކުރެވުނު އަޑުއެހުމަކަށްވެފައި، ދައުވާ ލިބޭ 2 މީހުންގެ ބައިގައި ވެސް އެއް ވާގިއާތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވުމާއި، ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެއް ހެކިތަކެއް، އަދި ދިފާއުގައި ވެސް އެއް ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ވާތީ، އެއް ވާހަކަތަކެއް ދައުލަތުން ވާހަކަ ދައްކަން ހުރީ ދައުވާ ލިބޭ ދެ މީހުންނާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމާ އެކަން އެގޮތަށް ހުރީތީވެ ދައުލަތުން އެދެނީ 2 މީހުންގެ ބައި އެއް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް
ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރު މަރިޔަމް ޝަހުމާ

ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއީ ވަކީލު އާދަމް ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރު އިއުލާންކުރެއްވި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ ބަހުންވެސް އެނގޭ އެއްޗަކީ، ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގައި ވަކީލުން ވެސް އަދި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ބައިގައި ވެސް އެއް ވާހަކަތަކެއް ހުށަހަޅާ ކަމަށެވެ. އެހެންވީމަ މިބައި ވަކިން ގެންގޮސްފައި އަނެއް ބައި ވަކިން ގެންދާކަމުގައިވަނީ ނަމަ ހަސްމުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ގެއްލޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.  

އެހެން ހެދުމުން ވާއެއްޗަކީ މި އަޑުއެހުމަކީ ލައިވްކުރާ އަޑުއެހުމެއް ކަމުގައިވާތީ ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައިގެން، ތައްޔާރުވެގެން އައިސް ވާހަކަ ދެކުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފުރުސަތު ނުނެގޭނެ. އެހެންވާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންވެސް ބޭނުން އެ ފުރުސަތު ލިބެން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެދޭ ގޮތަކީ ދައުލަތުން އެދޭގޮތަށް އެއް އަޑުއެހުމެއްގައި 2 ފަރާތުން ވެސް ހާޒިރުވެގެން އެކުއެކީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ދިފާއީ ވަކީލު އާދަމް ޝަމީމް

ދެފަރާތުގެ ވާހަކަތަކަށްފަހު ގާޒީ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން އެގޮތަށް އެދުނުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މިއީ އެއް ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން ހިނގާފައިވާ 3 ދައުވާއެއްކަން، ދައުވާ ފޯމްތަކުން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރިޝްވަތަ ގަބޫލުކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިން އަދި ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ ދައުލަތުން ވެސް ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވާ އިރުގައި، މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ބަލައި، އެއީ ތަފާތު މައްސަލައަކަށް ވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭނެކަމަށް ޝަރީއަތުން ދެކެނީ
ގާޒީ ޝަކީލް

ގާޒީ ޝަކީލު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގައި މިއަދު އަޑުއެހުން 1 ޖަހާއިރު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ޔޫސުފް ނައީމް ހާޒިރުކުރަން ޝަރީއަތުން ނިންމާފައިވާނީ 1 ޖަހާއިރު ކަމަށާއި، ދެން ފަސްކުރަން ވެއްޖެނަމަ، އަނެއްކާވެސް މައްސަލަ ޝެޑިއުލް ކުރެވޭ ގޮތަކާއި ގުޅިގެން، ކޯޓުގައި ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ހުރި އެހެން ސެކްޝަންތަކާއި އަދި ހިނގަމުންދާ އެހެން މައްސަލަތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ބައިވަރު ވަކީލުން ބައިވެރިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެހެން ޝަރީއަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާފާނެ ކަމަށާއި، އެހެންވީމަ ގެންނަ ބަދަލު ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޝެކްޝަންތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ފަސްކުރުމުގައި އެގޮތަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ މިއަދު 1 ޖަހާއިރަށް މައްސަލަ ޝެޑިއުލްކޮށް، މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ ބައި ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެއަށްފަހުގައި ހުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އޮންނާނެ. ޝަރީއަތުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ހުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްވެސް ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވާނީ ކޯޓުން އަންގާފައި. އެހެންވީމަ އެދުވަހުގެ ބައި ގެންދާ ގޮތަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ
ގާޒީ ޝަކީލް

ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ދިފާއީ ވަކީލު ޝަމީމް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ފަހުން ދުވަހު ހުށަހެޅި ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ހެކިބަހާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ޝަރީއަތުން އަންގާފައިވާތީ، 1 ޖަހާއިރު ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިފިނަމަ ފަސޭހަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ގާޒީ ވިދާޅުވީ ޝަރީއަތުން ދަންނަވާފައިވާނީ، އެ ލިޔެކިޔުންތަށް ބަލައިގަންނަން އަދި ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފިނަމަވެސް އެގޮތަށް ތައްޔާރުވެގެން ވަޑައިގެންނެވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ވެސް ދައުލަތުން ވެސް އެދުނީ އެއްކޮށް ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދެވޭނީ ޔޫސުފް ނައީމް ޝަރީއަތުގައި ހުރެ އެކަމަށް ނިންމާ ގޮތެއް އިއުލާންކުރުމުން ކަމަށާއި، އެހެންވީމަ އެގޮތަށް ތައްޔާރުވެގެން ވަޑައިގަންނަވަން ގާޒީ ވަނީ އަންގަފާވައެވެ.

އެހެންކަމުން ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން އޮންނާނި މިއަދު މެންދުރު 1:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް