ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 23:13
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޞާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުން
ރައީސް ޞާލިހު އަދި އިތުރު ދައުރަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަން އެއީ، މާ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ހަގީގަތެއް - ޝާހިދު
 
ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން، ދުނިޔޭގެ ކިތައްމެ ބޮޑު ގައުމެއްގެ މަންދޫބަކާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނީ ފަހުރުވެރި ކަމާއެކީގައި
 
ހާރިޖީ ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ހޯދިފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ މާލިމީކަމުގައި
 
ރައީސް ޞާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދެއްވަން ދިވެހިން ބޭނުންވާކަން އެއީ މާ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ހަގީގަތެއް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަދި އިތުރު ދައުރަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަން އެއީ، މާ ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން އޮތް ހަގީގަތެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާއި ގުޅިގެން މި ކުރާ މަސައްކަތާއެކު، ދިވެހިން ގޮވައިގެން، ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އިތުރު ދައުރެއްގައި ވެރިކަން ކުރައްވަން ފުރުސަތު ދެއްވަންޖެހޭތޯ ކުރެވުނު ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުމާއި، ލާބައާއި މަންފާ އޮތީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހީކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ދިވެހިންނަށް، ކުރީގައި ފެނިފައި އޮތް ސަރުކާރަކީ ވަށައިގެން ފަންފުޅަފަތް ޖަހާލައިގެން ފިލާތިބެ މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް ކަމަށެވެ. ބޭރު މީހަކާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ނުކެރޭ ކަމަށާއި، ބޭރު މީހަކާއި ބައްދަލުކޮށްފިއްޔާ ވެސް އެވަނީ އެމީހަކަށް ވިކުނީ ކަމަށް ކަމަށެވެ. އެހާވެސް ނަފްސުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ބޭފުޅުން އެއިރު ތިއްބެވި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން، ދުނިޔޭގެ ކިތައްމެ ބޮޑު ގައުމެއްގެ މަންދޫބަކާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނީ ފަހުރުވެރި ކަމާއެކީގައި، އެމަނިކުފާނާއި، އަދި އެމަނިކުފާނާއެކީ މަަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަކީ މައްދިވެހިން ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން، ފިސާރި ކެރިގެން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އަސްލު ބިންގާއެޅިފައި އޮތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިދިޔަ ގައުމީ ދުވަހު ވިދާޅުވިފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޒައީމް، އައްސުލްތާން އަލްގާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއައުޒަމް ނުވަތަ ބޮޑުތަކުރުފާނާއި ހަމައިންނޭ. އެއީ ބޭރު ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން. މި ސަރުކާރުން އެ ގެންގުޅުއްވަނީ އެ ސިޔާސަތު. ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން. އެކަމަކު އެ ސިޔާސަތެއް ނެތް އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގައި. މިހާރުވެސް ގޮވަމުން އެ ގެންދަވަނީ "މިވެނި ބައެއް އައުޓް، އެވެނި ބައެއް އައުޓް"، "މިވެނި ބަޔަކާއި ދިމާކުރަނީ، އަނެއް ބަޔަކާއި ދިމާކުރަނީ" އެއްނޫން މިއަދު ދުނިޔެއަކީ. މިއަދު ދުނިޔެ އޮތީ ލާމެހިފައި، ގުޅިފައި އޮތް ދުނިޔެއެއް.
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު، އާދެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަދި އިތުރު ދައުރަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަން އެއީ، މާ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ހަގީގަތެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހާރިޖީ ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ހޯދިފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ މާލިމީކަމުގައި، ހާރިޖިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތިއްބެވިބޭފުޅުންގެ މުރާލިކަމާއި، އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލުން އިންތިހާބުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ކަންކަން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
0%
25%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:46
ޢަލީބެ
ތިބުނާ ގޮތަށް ލާމެހި ގުޅިފައިވާނަމަ ރާއްޖެއިން އަބަދު ދޫދޭންޖެހެނީ ކީއްވެ. ތިގޮތަށް ބޭރުގައުމުތަ ކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަމަ ފަހަރަ ކު އަތޯޅެއް ގެއްލެމުން ގޮސް ހުސްވާނީ.