ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:23
އީރަމް ލާ ނަގަނީ
އީރަމް ލާ ނަގަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ލިޔެލާ ޖެހުން
އީރަމް: އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ލޯބިކުރާ ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް، މިހާރު ލިޔެލާ ޖެހުމާ ދިމާލަށް!
 
މިއީ އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އީރަމް ގަބޫލުކުރޭ
 
އީރަމްއަށް އެންމެ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ ކަންކަން ފެނޭ
 
އީރަމްއަށް ވަނީ ލާ ނެގުމުގެެ އާދަޔާ ޚިލާފު ހުނަތެއް ލިބިފައި

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހުނަރުވެރި މޮޅެތި ކުދިން ދިރިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ. އުމުރާއި ބަލާފައި އެ މަސައްކަތަކީ ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތެއްތޯ ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ފަހަރު އާދެއެވެ. ނަމަވެސް ލޯ މަތިން އެމަސައްކަތް ކުރާތަން ފެނުމަކީ އެކަން ގަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ ކަމެކެވެ. މިބުނާފަދަ ހުނަރުން ފުރިފައިވާ އެއް ކުއްޖަކީ ބ.ތުޅާދޫއަށް އުފަން 9 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ޢީރަމް ޝަމާލް އެވެ.

އީރަމްއަކީ ދިރިއުޅޭ މާހައުލުން ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެނި އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނު އުންމީދުން ފުރިފައިވާ ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. ކިޔެވުމަށާއި، ސްކޫލުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމަށްފަހު، ލިބޭ ހުސްވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް އީރަމް އިސްކަންދެއެވެ.

އެގޮތުން ލިޔެލާ ޖަހާއިރު، އެމަސައްކަތް ގާތުން ބަލަންއިނުމާއި، އެމަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އީރާމް އުޅެނީ އަވަދިނެތިއެވެ. މިގޮތަށް ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް، މިއަދު އީރަމްއަކީ ލާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުއްޖެކެވެ. ލިޔެލާ ޖަހާފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގައި ކުރަހާފައި ހުންނައިރު، ރީތިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ލާ ކެހުމަކީ، ލާ ނެގުންކަމަށްވާއިރު، އީރަމް މި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާލަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށެވެ. އީރަމްގެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކުން ލިޔެލާ ޖަހާފައި ހުންނަ ވަރސް، މާ ޖަހާ އެއްޗިއްސާއި މަލާފަތް ފަދަ ތަކެތި އިތުރަށް ރީތިކޮށްދެއެވެ.

މި މަސައްކަތްތާއި ގުޅޭގޮތުން އީރަމް، ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް (ސީއެފްޕީއެސް)އަށް ބުނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މިހާރު ދެކެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެން ކަމަށެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ތުޅާދޫގައި ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އަންހެނުންނަށް އަދި އަންހެން ކުދިންނަށް ވެސް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އީރަމް ގަބޫލުކުރެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އީރަމް ބުނީ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެނީ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު އެކަމަކަށް ހޭދަކުރަން ޖެހޭ އަދި ދަސްކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

އީރަމްއާއި ބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ މަންމަ ޝުނާނާ އިދްރީސް ބުނީ ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތައް ދަރިފުޅުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުމުން އެކަމާއި އުފާކުރާ ކަމަށެވެ. އަތްތެރި މަސައްކަތްތަކާއި، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ދިރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭއިރު، މިއީ ރަނގަޅު ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކުރިއެވެ. އަދި ކުޑަ ކުއްޖެއް ނަމަވެސް އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާނަމަ ދަސްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފަހި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުން މުހިންމު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ތެދެކެވެ. އީރަމް ފަދައިން މި މުޖުތަމައުގައި ހުނަރުން ފުރިހަފައިވާ ކުދިން ތިބޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކެތް ނެތެވެ. މިފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވަނީ ފުރުސަތެވެ. ލިބިފައިވާ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް މުޖުތަމައުއަށް ނުކުންނާނެ ގޮތެކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ އަތުމަސައްކަތާއި އަތްތެރިމަސައްކަތް ދިރުވުމަށް އެކި ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތައްކުރާއިރު، މިފަދަ ހުނަރުވެރި ކުދިންނަށް އެ މަސައްކަތްތައް ދިރުވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިއުމަކީ މި ދާއިރާއަށް ލިބޭނެ އާރޯކަމެކެވެ. އަތްތެރި މަސައްކަތަކީ، ގައުމީ ތަރިކައެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި، ހުނަރުވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަރަމުންނާއި ތަރައްގީވަމުންދާ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އަތުމަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތް ވެސް ތަރައްގީ ވާންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް