ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 06:02
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް
"އަދިވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހަލުވިމިނުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭ"
 
މިހާތަނަށް އައިއިރު ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ
 
އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްނުދެވުމަކީ ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމަށް އަދިވެސް އެންމެ ހަލުވިމިނުގައި އެޓެންޑުވެ، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދުދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީން ފާއިތުވި 4 އަހަރު ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އެދޭ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަދިވެސް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން އެ ކަމެއްގެ ޒާތުގެ ގޮތުން އެއީ އަަވަސް ޚިދުމަތެއް ދެވެން އޮތް ކަމަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތްތައް އަަވަސްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރާވައިގެން ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް އަވަސް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ޚިދުމަތްތައް ދެމުންދިޔައީ ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަހައްދުން ކަމަށެވެ. ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަތޮޅުތަކުގައި ކުރީއްސުރެ ގާއިމުކޮށްފައިހުރި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، އެތަންތަަނަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، އެމީހުން ތަމްރީނުކޮށް، ކައުންސިލްތަކާއެކު މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދިވެސް މިފަދަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވުމުގެ ޝަކުވާއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. މިގޮތުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެގެންދާއިރު ވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބި ދާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް