ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 20:21
ޑަބްލިއުޓީއޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް "ވޯލްޑްސް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން" އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބުން
ޑަބްލިއުޓީއޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް "ވޯލްޑްސް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން" އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް
ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް ލިބުމުގައި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތްވެސް ޝާމިލުވޭ: ތޮއްޔިބު
 
ރާއްޖެއަށް ލިބިގެން މި ދިޔަ ބޮޑު ފަޚުރަކީ މުޅި ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް
 
މި އެވޯޑް ރާއްޖެއިން ހާސިލުކުރީ 18 ގައުމަކާ ވާދަކޮށްގެން
 
މި އެވޯޑް ލިބުނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށް

ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑް (ޑަބްލިއުޓީއޭ)ގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް "ވޯލްޑްސް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން" އެވޯޑް ރާއްޖެއިން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ދިފާއުކުރުމުގައި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތްވެސް ޝާމިލުވާކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް މި އެވޯޑް ލިބުނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން މި އެވޯޑް ރާއްޖެއިން ހާސިލުކުރީ 18 ގައުމަކާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. އެއީ އާޖެންޓީނާ، ބްރެޒިލް، ޗިލީ، ކޮލޮމްބިއާ، ކޮސްޓަރީކާ، ދުބާއީ، ގްރީސް، އިންޑިއާ، އިންޑޮނޭޝިއާ، ޖެމެއިކާ، ކެންޔާ، މެކްސިކޯ، ނިއުޒީލޭންޑް، ޕޯޗުގަލް، ދެކުނު އެފްރިކާ، ސްޕެއިން، އެމެރިކާ އަދި ވިއެޓްނާމެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް އެވޯޑް ލިބިގެންދިޔަ ވަގުތުކޮޅަކީ ނުހަނު ބޮޑު އުފާވެރިކަމެއް ލިބިގެންދިޔަ ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވާރލްޑް ޓްރެވަލް އެވާރޑްސް ގައި ޖެހިޖެހިގެން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ވާރލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން ލިބިގެން ދިއުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ފަޚުރެއްގެ ގޮތުގައި ތޮއްޔިބު ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ، ފަތުުރުވެރިކަމުގެ 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެއަށް ލިބިގެން މި ދިޔަ ބޮޑު ފަޚުރަކީ މުޅި ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ 3 އަހަރަކީވެސް ފަތުރުވެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވި 3 އަހަރުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ތޮއްޔިބު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ރާއްޖެއިން 3 އަހަރު ޖެހިޖެހިގެން މި އެވޯޑް ޙާސިލުކޮށްފައިވަނީ އެތައް ޤައުމަކާއި ވާދަކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ، މި ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ފަތުރުވެރިިކަމުގެ މުޅި ސިނާއަތް ކަމަށާއި، މިއީ އެތައް ބައެއްގެ މިންނެތް މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ޙާސިލުކުރިނަމަވެސް މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީގައި އުޅުއްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް، ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އޭގައި ޝާމިލުވާ ކަމެއް، ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފޮނި މީރުކަން މިއީ އިނގޭތޯ
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުޙައްމަދު

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ، ވާރލްޑް ލީޑިންގ ޓޫރިސްޓް ބޯޑު ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ލިބިގެން މި ދިޔައީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަމަށާއި، މިއީވެސް ނުހަނު ވާދަވެރި އެވާރޑެއް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މިއީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓުކޮށް، މާކެޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގުނު އެވޯޑަކަށްވާތީކަން ތޮއްޔިބު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ލިބުނު އެވޯޑެއް ނަމަވެސް، މިއީ މުޅި ސިނާއަތަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ރީތި ނަމެއްކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިއީ ނިމިދިޔަ 3 އަހަރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ސިނާއަތުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ.

ޑަބްލިޔުޓީއޭގެ އެވޯޑްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އިތުރުން ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުގައިވެސް އެންމެ ޝަރަފުވެރި، އަދި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެވޯޑުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް