ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 11:34
ޝިއާއު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ޝިއާއު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ފޭސްބުކް
ޝިއާއުގެ މަރު
ޝިއާއު މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ނުނިމޭ: ފުލުހުން
 
މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެ ދުވަހެއް ސީދާ ބުނަން ދަތި

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ހ. ޝީރީން ވިލާގައި މަރައިލި ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ނުނިމޭކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަލީ ޝާހިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާނެކަމަށް، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރަން އަދި ފޮނުވާފައިވާނުވާއިރު، ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން ފުލުހުން ބުނީ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެ ދުވަހެއް ސީދާ ބުނަން ދަތިކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ބަޝީރު ވިދާޅުވީ، ޝިއާއުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި އޭނާ މަރުވީ ހަށިގަނޑަށް ދީފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވިފަހުންވެސް ހަށިގަނޑަށް ހަމަލާދީފައިވެއެވެ.

ބަޝީރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ޝިއާއުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އެގޮތުން، އޭނާގެ މަރާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، އެގޮތުން 45 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުތައް ބަލާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެ މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަލީ ޝާހިލްގެ ފޯނުން ޑޭޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވެސް އޭނާ އޭރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ ޝާހިލްގެ އެއްބާރުލުން ތަހުގީގަށް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސީދާ ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންނުވިނަމަވެސް، އޭނާ ޝިއާއު ގަސްތުގައި މަރާލިކަން ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މަރާލިގޮތުގެ ތަފްސީލުވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އޭނާގެ ފޯނުން ޑޭޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޝިއާއު މަރާލުމުގެ އަސްލު މޯޓިވް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ޝިއާއު މަރާލީ ޝާހިލްކަން އެނގޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ހުރިނަމަވެސް، ތަހުގީގު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެ މަރުގެ ސަބަބު ނުވަތަ މޯޓިިވް ހޯދުމަށްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެކަން މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، މޯޓިވްގެގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަން އެބަހުރިކަންވެސް ފުލުހުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މި މައްސަލަ އެ އިދާރާއިން ބަލަމުންދަނީ ވަރަށް ފުޅާ ވިސްނުމެއްގައެވެ. މިގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ވާހަކަތައް އަޑުއިވިފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތައް ޕްރެކްޓިސްކުރާކަމާއި "ކަލްޓް" ޕްރެކްޓިސްކުރާކަމުގެ ވާހަކަތައްވެސް އަޑުއިވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ސީދާ މަރުގެ މޯޓިވްކަމަށް ބުނަން ނޭނގޭކަން ފުލުހުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުތަކުން މިހާތަނަށް ދައްކާ ގޮތުން، ޝިއާއު މަރާލާފައިވަނީ ރާވައިގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް