ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 15:48
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ނިޒާމް
އަސްކަރީ ހާލަތެއް ނެތަސް، ސަލާމަތީ ބާރުތައް އަބަދުމެ ތިބެންޖެހެނީ ހާސްކަމެއްގައި: މާރިޔާ
މިހާރުގެ ހަނގުރާމަތައް ހިނގަނީ ގްރޭ ޒޯންގައި، އިރެގިއުލަރ ވޯރފެއަރގެ މަހުފޫމްތަކުގެ ތެރެއިންކަަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި
އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރގެ ފަރާތުން ވަނީ "ޝުކުރުގެ ފިލާ" އަރުވާފައި

އަސްކަރީ ހާލަތެއް ނެތަސް، ސަލާމަތީ ބާރުތައް އަބަދުމެ ތިބެންޖެހެނީ ހާސްކަމެއްގައި ކަމަށް, މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޒާ މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރ އުފެދުނުތާ 13 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ބޭއްވި "މެރީންސް ޑޭ" ހަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިހާރުގެ ހަނގުރާމަތައް ހިނގަނީ ގްރޭ ޒޯންގައި، އިރެގިއުލަރ ވޯރފެއަރގެ މަހުފޫމްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، ފެންނަފެނުމަށް އަސްކަރީ ހާލަތެއް ނެތަސް، ސަލާމަތީ ބާރުތައް އަބަދުމެ ހާސްކަމެއްގައި ތިބެންޖެހޭ ކަަމަށެވެ. އަދި އަސްކަރިއްޔާތަކަށް އަބަދާއި އަބަދު ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މީސްމީޑިއާއަށް އައިސްފައިވާ އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ބަދަލުވަމުންދާ މާހައުލާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާއާއި ސަލާމަތަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ލަޝްކަރެއްގެގޮތުގައި އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރ ބިނާކޮށް، ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުން މުހިންމުކަމަށެވެ. މި ސަރަހައްދުގައިވެސް ސަލާމަތީ މަސްރަހު ދަނީ ބަދަލުވަމުން ކަމަށް ވާއިރު، ބައެއް ބަދަލުތަކުގެ އަމާޒު ހުރީ އަޅުގަނޑުމެންފަދަ ކުޑަ، ވަސީލަތްތައް މަދު، ނާޒުކު އިގްތިސާދެއް އޮތް ގައުމުތަކަށް އެންމެ ހިތްއެދޭ ފަދަ މިސްރާބަކަށް ނޫން ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައިބަރ އެޓޭކްތަކާއި، އިންފޮމޭޝަން ކެމްޕޭންތަކާއި، އުދުވާނީ ހަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ ތަފާތު އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުތަކާއި ގައުމުތަކަށް ޕްރެޝަރުކުރުން ފަދަ ހައިބްރިޑް ވޯރފެއަރއަކީ މިއަދުގެ އިސްތިރާޖީ މާހައުލުގެ ފަސްމަންޒަރު އޮތް ގޮތް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލާއި ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް، ދިފާއުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ޖުމްލަކޮށް މުޅި އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ޒިންމާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި މިހާރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ބާރުތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތުން ގައުމީ އިސްތިރާޖީ އިންސްޓޯލޭޝަންތަކާއި، ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްރަކްޗަރ ހިމާޔަތްކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ބަޔަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ މެރީންސްކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް މެރީންސްއަށް ބޭނުންވާ ހަތިޔާރާއި އާލާތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އެކަމަށް ސީދާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ދެއްވި އިސްކަމާއި އަހަމިއްޔަތުކަމުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޚާއްސަ ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައިގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިއީ، މެރިން ކޯރގެ 13 އަހަރުވީ ތާރީޚުގެ ތެރޭގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ ސީދާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަތިޔާރު ހޯދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޒާ މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީއަށް އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރގެ ފަރާތުން ވަނީ "ޝުކުރުގެ ފިލާ" އަރުވާފައެވެ. އަދި އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކަށް އަރުވާ ޝަރަފުވެރި ހަނދާންކަމުގައިވާ "ފަޚުރުގެ އައްޑަނަ"، އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރއިން ވަނީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްއާއި ސާޖަންޓް މޭޖަރ އޮފް އެމްއެންޑީއެފް ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަދުނާން އަލީއަށް އަރުވާފައެވެ. އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރގެ ފަރާތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް "ޝުކުރުގެ ފިލާ"އާއި "ފަޚުރުގެ އައްޑަނަ" އެރުވީ އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރގެ ކޮމަޑާންޓް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ވައިސް ވަހީދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް