ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:32
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ހާޒިރުކޮށްފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ހާޒިރުކޮށްފައި
މަޖިލިސް
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
2023ގެ ބަޖެޓްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދިމާވެފައިވާ ހިރާސްތައް ބަލައިގަނެ، އެކަންކަން ގިރާކުރުން: އަމީރު
 
އަމީރު ވަނީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖީޕީޑީ 33.5 އިންސައްތަ ދަށަށް ދިޔަކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ
 
ފާއިތުވި 3 އަހަރު ހޭދަ ކުރީ އިގްތިސާދީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

2023 ގެ ބަޖެޓްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދިމާވެފައިވާ ހިރާސްތައް ބަލައިގަނެ، އެކަންކަން ގިރާކުރުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ޑެފިސިޓް އިތުރުވުމާ އެކު ޑެފިސިޓް ކުޑަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި 3 އަހަރު ހޭދަ ކުރީ އިގްތިސާދީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެކަންކަމުން އަރައިގަނެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އަމީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަމީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރިން ލަފާ ނުކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތުތަކާއި ކާރިސާތަކުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ ކަމަށާއި އެކަންކަމާއި އެކުގައި ރާއްޖެގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަަމަށެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގެ ސިނާއަތުތަކަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީރު ވަނީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖީޕީޑީ 33.5 އިންސައްތަ ދަށަށް ދިޔަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު 41.6 އިންސައްތަ ޖީޕީޑީ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 42,680,269,914 (ސާޅީސް ދެ ބިލިއަން، ހަ ސަތޭކަ އައްޑިހަ މިލިއަން، ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ހާސް، ނުވަސަތޭކަ ސާދަ) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 32 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޔަކީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ. މިގޮތުން ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 23.54 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އިރު، ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހިލޭ އެހީ އަދި އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.48 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް