ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:41
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ
މަޖިލިސް
ދަރަނި މެނޭޖް ކުރުން
އިދިކޮޅުން ގޮވަމުން އައި ގޮތަށް، މިދިޔަ ތިން ހަތަރު އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓެއް ނުވި - ޔައުގޫބް
 
އެހެން ފަރާތަކަށް ބަރޯސާ ނުވެ 29 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށް ބަޖެޓް ފޮތުގައި ޖަހާފައިވޭ

އިދިކޮޅުން ދައްކަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއްވާހަކައަކީ ދަރަނީގެ ވާހަކައާއި ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓް ވެދާނެކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ސަރުކާރަށް 4 އަހަރުވެގެން ދާއިރު ވެސް ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓް ނުވާ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން މެންބަރު ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ ދަރަނީގެ ވާހަކައަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން، ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެގެން މިވީ ތިން ހަތަރު އަހަރާ ހަމައަށް އައި އިރު ވެސް ދައްކަމުން ގެންދަނީ އެއް ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިދިޔަ ތިން ހަތަރު އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓް ނުވާ ކަމަށް ޔައުގޫބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ވެސް ބަނގުރޫޓެއް ނުވާ ކަމަށާއި، ޔަގީންކަން އަރުވަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓެއް ނުވާނެކަން ކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ނެތް ފެންވަރަށް، ނެތް މިންވަރަށް ރަނގަޅުވަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް މިދަނީ. އެއިން އެބަ އެނގޭ ނޫންތޯ ބަޖެޓް ފޮތަށް ބަލާލީމާ، މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ބަޖެޓަށް 12 ވަރަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭ އިރު، އެހެން ފަރާތަކަށް ބަރޯސާ ނުވެ 29 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށް ބަޖެޓް ފޮތުގައި ޖަހާފައި މިއޮތީ.

މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޖުމްލަ ހުރިހާ އުއްމީދުތަކާއި ގުޅި އަދި އެ އުއްމީދުތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހާސިލުކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ބަޖެޓް ކަމަށެވެ. މިއީ މި ސީރީޒްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ބަޖެޓް ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އައިފަހުން މި އުއްމީދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ވަކި ޓާގެޓަކާއި ޕްލޭނެއް އޮވެގެން ބަޖެޓް ހުށަހަޅަމުން އައިސް އޭގެ އެންމެ ފަހު ޕްރޮޑަކްޓާއި ހަމައަށް އާދެވޭ ބަޖެޓަކީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް އެބައޮތް. ޕްލޭނެއް އެބައޮތް. ކުރަން މިއުޅެނީ ކޮންކޮން ކަމެއްކަން އެނގި އެ އެއްޗެހި އެނގި، ލިޔެ ފޮތަކަށް ނަގައި، ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ހިސާބު ޖަހާ. ކިހާވަރެއްތޯ ލިބެނީ ކިހާވަރެއްތޯ ހޯދަނީ ކިހާ ހިސާބަކުންތޯ މިކަން ކުރެވެނީ، މި ހުރިހާ ހިސާބަކުން އައިސް އެންމެ ފަހުން ހުރިހާ ކަމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސިފަކުރެވެނީ
މެންބަރު ޔައުގޫބް

މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މިއަދާ ހަމައަށް ބަޖެޓް ސީރީޒް ހުށަހަޅަމުން އައި ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓަކީ، ކުރީ ސަރުކާރުން ހަދާފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓެއް ކަމަށެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ބަޖެޓަށް ގެނެސްގެން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑާއެކު ބަޖެޓް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ނުކުރެވުނު ކަމަށާއި، 2021 ވަނަ އަހަރު އެކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތާއެކު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާއެކު ހުށަހަޅާ ފާސްކުރި އިރު ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުގެ ތިން ހަތަރު އަހަރު ފާއިތުވެގެންދިޔައީ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ބޭނުންވި ކަންކަން މަގުން ކައްސާނުލާ ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ނިންމުމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް