ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:38
މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
ބަޖެޓް ބަހުސް
އިތުރު ވަގުތާއެކު 3 ދުވަހު ބަޖެޓް ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކޮށްފި
 
ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ރޭގަނޑު 10 ޖަހަންދެން ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ވަގުތު އިތުރުކޮށްގެން ބަޖެޓް ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކޮށް، ބަޖެޓް ބަހުސް ފަށައިފިއެވެ.

އަންނަ އަަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން، ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި މެންބަރުންނަށް ވަހަކަ ދައްކަވަން ދެވޭނީ 15 މިނެޓުގެ 1 ފުރުސަތު ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އިތުރު 7 މިނެޓު ދެވޭނެ ކަމަށް އާންމު ކޮމިޓީން ލަފާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު މެންބަރުންނަށް ފާހަގަވާ ނުކުުތާތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު 45 މިނެޓު މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރައްވަން އާންމު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަންގާރަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޯޓަކުން ފާސްކުރަން އެބަޖެހޭ 3 ދުވަސްވަންދެން ބަޖެޓު ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނަ އާންމު ގަޑީގެ އިތުރުން، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ ވޯޓަކުން އެކަން ފާސްކުރަން އެބަޖެހޭ.
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ
ކުރީ ދުވަހު ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭޔާއެއްކޮށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ. ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެރޭ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އޮންނަ ރޭ ކަމުގައިވާތީ، މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދައުވަތުވަނީ ދީފައި. އެ ރޭ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވީ.
އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާއު

މެންބަރު ޝިފާއުގެ ނިޒާމީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މެންބަރު ނެންގެވީ ނިޒާމާއި ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް މެންބަރުން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މެންބަރުން އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހު ބަހުސްކުރައްވާ ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ނިންމަވާލައްވައިފިއްޔާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެޔާ ހަމައަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މެންބަރުން ވަގުތު ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ދެން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން ބަހުސް ކުރައްވާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވީ، ނޫނީ މި ދެދުވަހު ބަހުސް ކުރައްވާ މެންބަރުން ވަޑައިގަންނަވަންވީ.
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ

ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ފުރުސަތު ދީ ނިމެންދެން އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ވެސް ތަންދެމުން އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާ މެދު ނެގި ވޯޓު ފާސްކުރުމަށް 37 މެންބަރުން ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި