ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:13
އާ އެއްޗެހި ގަންނާނެ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުވެސް ގަންނަނީ، ސެކަންޑް ހޭންޑްކޮށް
ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީން
ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީ، ލުބްނާންގެ ކާރިޘީ އަނދަވަޅުން ހޯދީ ޚަޒާނާއެއް!
 
އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާއާއެކު، ލުބްނާންގައި މުދާ ގަތުމަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔަ
 
ލުބްނާން ފައިސާގެ އަގު، އިންތިހާއަށް ދަށަށް ދިއުމާއެކު އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މަޖުބޫރު ވީ ފަރުނީޗަރާއި ކަރަންޓު ސަމާނުތައް ވިއްކާލަން
 
ކާރިޘީ ރާޅު ބިންދާލި ހިސާބުން އެއްޗެހި ގަނެގެން ވިއްކުމަށް ވުރެ، ހުރި އެއްޗެއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން މާ ރަނގަޅުކަމަށް އެމީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނު

1975 އިން 1990 އަށް ވަރުގަދަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއް ކުރި ލުބްނުން މިއަދު ގުނަން ފަށާފައި ވަނީ މާލީ ހީނަރު ކަމުގެ ކާރިޘީ 4 ވަނަ އަހަރުގެ ދުވަސްތަކެވެ. އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ހީނަރުކަމުގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ގިރާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތުންނާއި އެ ޤައުމުގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުންވެސް މިއަދު ދަނީ އަދުގެ ހާލަތަށް އަހުލުވެރިވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް، ޤުރުބާނީތަކެއް ވަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޒިންމާ ދޫކޮށްލައިގެން ނުތިބެ، ލުބްނާންގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުން ދަނީ، ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖެއްސުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އިޤްތިޞާދު ކުރެވޭތޯ ބަލަމުންނެވެ. އެފަދަ އެއް މިސާލު ފެނިގެންދަނީ ލުބްނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގެ މަޝްހޫރު ބާޒާރަކުންނެވެ. އެތަނުން މިއަދު މުޅިންހެންވެސް ލިބެން ހުރީ، މީގެ ކުރިން ބަޔަކު ބޭނުން ކޮށްފައި ހުރި، އަދި ދެވަނަ ބަޔަކަށް އަލުން އެ ބޭނުން ކުރެވޭ ފަދަ ސަމާނުތަކެވެ.

ކާރޫބާރު ބޮޑު ޞަބްރާ ބާޒާރުގައި ކުޑަ ފިހާރައެއް ހިންގާ އެކަކީ ހުސައިން އަޙްމަދުއެވެ. އެކި ކަހަލަ އަންނައުނާއި، ބޫޓާއި، ކަރަންޓު ސަމާނާއި ގެވެހި ކަންވާރުތަކުގެ އިތުރުން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ މެޑަލްތައްވެސް ވިއްކަން ހުރި އެ ފިހާރައިން ފެންނަ ތަކެއްޗަކީ، މީގެ ކުރިން ބަޔަކު ބޭނުން ކޮށްފައި ވާ ސާމާނެވެ. އަތްމަތި ދަތިވެ، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާން ތަކުލީފަކަށް ވުމުން، ތަސައްލީއެއް ހޯދުމަށް ވިއްކާލާފައިވާ ސަމާނެވެ.

ކާރިޘީ ރާޅު ބިންދާލި ހިސާބުން އެނގިއްޖެ އެއްޗެހި ގަނެގެން ވިއްކުމަށް ވުރެ، ހުރި އެއްޗެއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން މާ ރަނގަޅުކަން. އެހެންވެ، މި ހުނަރު ދަސްކުރަން ނިންމީ. މީގެ ކުރިން ވިސްނާފަ އޮތް ކަމެއް ނޫން މީ. ޑިމާންޑް ބޮޑުވީމަ ދަސްކުރީ އެއްޗެހި މަރާމާތު ކުރަން... އާ އެއްޗެހި ގަންނާނެ ތަނަސްވަކަމެއް މީހުންގެ އަތަކު ނެތްވިއްޔާ. އެހެންވެ، ކުރިންވެސްހުރި އެއްޗެހި މަރާމާތުކޮށްގެން ބޭނުން ކުރަނީ.
ހުސައިން އަޙުމަދު؛ ފިހާރައެއް ހިންގާ މީހެއް

އިރެއްގައި އިންޖިނޭރުކަން ކިޔަވަމުން ދިޔަ އަޙުމަދަކީ، ސޫރިޔާގެ ޙަލަބުން ލުބްނާނަށް ހިޖުރަ ކުރި ޒުވާނެކެވެ. އުޖާލާ ދިރިއުޅުމެއްގެ ފޮނި ޢުއްމީދުތަކާއެކު ލުބްނާނަށް ދިޔަ ޒުވާނެކެވެ. ލުބްނާނަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައެވެ. އަދި ވިލާތުގައި އުފައްދާ ފޭރާންތައް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘީ އޮއެވަރު ގަދަވާން ފެށުމުން، ފެހުމާއި އެމްބްރޮއިޑަރީގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށް، އެކި ކަހަލަ އަންނައުނާއި، ބޫޓު އަދި ސްކޫލު ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި މަރާމާތު ކުރަން ދަސްކުރިއެވެ.

ކާރިޘާ ފެށިގެން އައި ދުވަސްކޮޅު މީހުން ދިޔައީ އަތުގައި ހުރި އެއްޗެހި މަރާމާތު ކުރަމުން. އެހެންގޮސް، މުދާ ވިއްކާ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޯސްވީ. މީގެ ކުރިން އަންހެނަކު އައި އޭނާގެ ދޮންނަ މެޝިނާއި ފުރިޖު ވިއްކާލަންވެގެން.
ހުސައިން އަޙުމަދު؛ ފިހާރައެއް ހިންގާ މީހެއް

އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާއާއެކު، ލުބްނާންގައި މުދާ ގަތުމަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔައެވެ. ލުބްނާން ފައިސާގެ އަގު، އިންތިހާއަށް ދަށަށް ދިއުމާއެކު އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މަޖުބޫރު ވީ ފަރުނީޗަރާއި ކަރަންޓު ސަމާނުތައް ވިއްކާލުމަށެވެ.

މި ފިހާރައިގަ ހުންނާނެ ހުރިހާ އެއްޗެއް. ސަމުސަލުން ފެށިގެން ފުރިޖަށް ބަލާއިރު އެ ދެމެދުން ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ހުންނާނެ. މީހުންނަށް ބޭނުން ޖެހޭނެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުންނާނެ. އެހެން ތަނަކަށް ދާން ބޭނުންވީމަ، މީހުން އެ ދަނީ ގެދޮރު ވިއްކާލަމުން. ހަމަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވިއްކާލަމުން. ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސާމާނާ، ބަދިގެ ތެރޭ ސާމާނާ، ފަރުނީޗަރާ އެކަހަލަ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް މިތަނުން ލިބޭނެ.
ހުސައިން އަޙުމަދު؛ ފިހާރައެއް ހިންގާ މީހެއް

އަޙުމަދުގެ ފިހާރައަށް އެފަދަ ސަމާނުތައް ވިއްކާލުމުން، ހަލާކުވެފައި ހުރި އެއްޗެއް ވިއްޔާ އޭނާ އެ މަރާމާތު ކުރެއެވެ. އަދި ސެކަންޑް-ހޭންޑް އުފެއްދުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި، ހެޔޮ އަގެއްގައި އޭނާ އެ ވިއްކާލައެވެ.

މި ސްކޫލް ދަބަސްތަކަކީ މީގެ ކުރިން މީހުން އުކާލަމުން ދިޔަ އެއްޗެހި. ދެން ގަންނަނީ އާ ދަބަސް. އެކަމަކު މިހާރު ބެލެނިވެރިން އެ ދަނީ ދަބަސްތައް މަރާމާތު ކުރަމުން. ޒިބު ހަލާކުވެފަ ހުރިއްޔާ، އެކަން ރަނގަޅު ކުރަމުން... ހާލަތު ގޯސްވެފަ އޮތީމަ.
ހުސައިން އަޙުމަދު؛ ފިހާރައެއް ހިންގާ މީހެއް

އަޙުމަދުގެ ފިހާރައަށް، ފުރިޖަކާ ދޮންނަ މެޝިނެއް ވިއްކާލަން އައި އަންހެނަކު ބުނި ގޮތުގައި، އޭނާ މިހާރުވެސް ވަނީ އޭނާގެ ގޭގައި ހުރި ޓީވީއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ސަމާނުތައް ވިއްކާލާފައެވެ. އެކަން އޭނާ ކުރީ، ދަރިންގެ ސްކޫލް ފީ ދެއްކުމަށް މަޖުބޫރު ވެގެން ކަމަށްވެސް، ވީޑިއޯ ނުކުރުމަށް އެދި ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަ ދެއްކި، އެ އަންހެން މީހާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ވުމުގެ ފޮނި ހުވަފެންތައް ދެކެމުން ދިޔަ އަޙުމަދަކީ މިހާރު، ހަފުތާއަކު 7 ދުވަހު، އެންމެ ޗުއްޓީއެއްވެސް ނުނަގާ، ގަދަ ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ޒުވާނެކެވެ. އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖަހާ، އާރާސްތު ކުރުމުގެ ޒިންމާ، އަމިއްލައަށް އުފުލައިގެން ހުރި ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނެކެވެ.

މި ފިހާރައިން ލިބޭނެ ބޭނުން ކުރަން ރަނގަޅު ސާމާނު. ޝޮޕިންގް މޯލްތަކުން ގަންނަހާ ތަނަވަސްކަމެއް އަހަރަމެންގެ ނެތް. އަގުގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތު އުޅޭ. މިތަނުން މި ލިބޭ އެއްޗަކުން އަހަރަމެންނަށް ފައިދާ ކުރޭ. މީ އިމްޕޯޓް ކޮށްފަ ހުންނަ ސާމާނު. މާ ރަނގަޅު.
ހުދާ، ކަސްޓަމަރެއް

ލުބްނާންގެ މާލީ ކާރިޘާއަށް 3 އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު، އެ ޤައުމުގެ ފައިސާގެ އަގު، 90 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވެއްޓި، އިންތިހާ ފަޤީރުކަން ފެތުރި، މާލީ ނިޒާމުގެ ވާގި ނެތިއްޖެއެވެ.

އާ އެއްޗެހި ގަންނާނެ ތަނަވަސް ކަމެއް ނެތް އަތަކު. ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މި ގަންނަނީ، ސެކަންޑް ހޭންޑްކޮށް.
ރަމީޒް؛ ކަސްޓަމަރެއް

މިއަދު އެ ޤައުމުން ތަޖުރިބާ ކުރަމުން ދާ ތަކުލީފުތަކަކީ، ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރަށް ފަހު އެ ޤައުމަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ ގެއްލުން ދެނިވި ތަކުލީފުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް