ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 16:14
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލައިފި
ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 16 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އިންތިޚާބު 17 ޑިސެމްބަރ 2022ގައި އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ، އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރިއިރު، ދާއިރާގެ ހިންގާކޮމެޓީތައް ހޮވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށް ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް، ސެކްރެޓަރީ، އަންހެނުންގެ ސެކްރެޓަރީ އަދި ޒުވާނުންގެ ސެކްރެޓަރީއެއް ހޮވަންޖެހެއެވެ. އަދި އެއްރަށުގައި އެއްދާއިރާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދާއިރާ ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އަންހެނުންގެ ސެކްރެޓަރީއާއި ޒުވާނުންގެ ސެކްރެޓަރީ އިންތިޚާބުކުރަން ޖެހެއެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ، ދާއިރާ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރަށް މިމަގާމްތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 17 ޑިސެމްބަރ 2022ގައި އޮންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. އަދި މިމަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 16 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2022 ޓައިމްލައިން

06 ނޮވެމްބަރ 2022 – ދާއިރާ އިންތިޚާބު އިއުލާން ކުރުން

06 ނޮވެމްބަރ 2022 – ދާއިރާތަކުގެ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

16 ނޮވެމްބަރ 2022 – ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރުމުގެ ފޯރމް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން (14:00 އަށް)

21 ނޮވެމްބަރ 2022 – ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރާއެކު އިއުލާންކުރުން

01 ޑިސެމްބަރ 2022 – ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓަރޒް ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި، ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

04 ޑިސެމްބަރ 2022 – ވޯޓަރޒް ލިސްޓަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން (14:00 އަށް)

05 ޑިސެމްބަރ 2022 – ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ފައިނަލް ވޯޓަރޒް ލިސްޓް އާންމުކުރުން

06 ޑިސެމްބަރ 2022 - ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

08 ޑިސެމްބަރ 2022 – ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުންނަށް ފުރުސަތު ބަންދުވުން

17 ޑިސެމްބަރ 2022 – ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ވޯޓްލާ ދުވަސް

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުން، އެޕްރޮވިންސްގެ 200 އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންގެ ތާއީދު އޮތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް