ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 09:14
ދިރާގު މުވައްޒަފުން
ދިރާގު މުވައްޒަފުން
ދިރާގު
ދިރާގުގެ މާލީ ބަޔާން
މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދިރާގަށް 202.3 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
މޯބައިލް ޚިދުމަތްތަކުން ވަނީ 316 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 202.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިރާގަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ދިރާގުން އާންމުކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، މި ކުއާޓަރުގައި 627.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ދިރާގުން އާމްދަނީ ހޯދަނީ މައިގަނޑު 2 ދާއިރާއަކުންނެވެ. އެއީ މޯބައިލް ޚިދުމަތްތަކާއި ފިކްސްޑް ލައިން، ބްރޯޑް ބޭންޑް އިންޓަނެޓާއި އެންޓަޕްރައިޒް ވިޔަފާރިތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. ދިރާގުން އާއްމުކޮށްފައިވާ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން މޯބައިލް ޚިދުމަތްތަކުން ވަނީ 316 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެއް ލިބިފައެވެ. މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި މޯބައިލް ޚިދުމަތްތަކުން ލިބިފައިވަނީ 312 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ޖުމްލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 246.6 ލިބިފައިވާއިރު ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ފައިދާއަކީ 237.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ދިރާގުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ބަޔާނުގެ ބެލެންސް ޝީޓުގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު، މި ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު، ވިޔަފާރިން އަންނަ ނުވަތަ ލިބެންހުރި ފައިސާގެ އަދަދު އުޅެނީ 772.2 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މި ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު އުޅެނީ 705.5 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

ގައުމީ ޓެލެކޮމް ކުންފުނި ދިރާގުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރަކީ ބަހްރެއިންގެ ބަހްރެއިން ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ކޮމްޕެނީ (ބަޓެލްކޯ)އެވެ. ދިރާގުގައި ބަޓެލްކޯގެ 52 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނައިރު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއަކީ 41.8 އިންސައްތައެވެ. ދިރާގުގައި އާއްމު ރައްޔިތުން ހިއްސާކުރަނީ 6.2 އިންސައްތައެވެ.

ދިރާގުން މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ބަޔާން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އާއި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) ގުޅިގެން ދިރާގަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އައިއެފްސީ އަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ގޮތްޕެކެވެ. އެ ގޮފިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި ފައިސާ ދިރާގަށް ދޫކުރަނީ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީއެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އިންޓަނެޓް ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، 5ޖީގެ ޚިދުމަތަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށާއި އިތުރު ރަށްތަކަށް ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް އާއި ކެޕިޓަލް އިންވެސްްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއެއްކަމަށް އައިއެފްސީން ބުނެއެވެ.

ދެވަނަ ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ސީމީވީ 6 ސަބްމެރިން ކޭބަލް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާއެެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާއިން ފެށިގެން، އިންޑިޔާ، މެދުއިރުމަތި އަދި ހުޅަނގު ޔޫރަޕާ ގުޅާލެވޭ ހައިސްޕީޑް ސަބްމެރީން ކޭބަލަކާ ރާއްޖެ ގުޅުވާލުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. ސީމީވީ 6 ސަބްމެރިން ކޭބަލް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުހިންމު މަންޒިލުތަކަކާއި ސީދާ ގުޅުވާލެވުމުގެ ސަބަބުން، އިންޓަނެޓުގެ ސްޕީޑާއި ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެ އަދި ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރެވި އަގުތަކަށް ވެސް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

އައިއެފްސީގެ ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރު ހެކްޓަރ ގޮމޭޒް ވިދާޅުވީ އައިއެފްސީގެ މި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ރަށްތައް ވަކިން އޮންނަ ޤައުމަކަށްވާއިރު އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ގުޅުވާލުމުގައި ހުންނަ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަކީ ވެސް މި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެކްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވުމުން، ތައުލީމާއި ސިއްޚީ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މީހުންނަށް ފަސޭހަތައް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޮފީހަށް ދާން ނުޖެހި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތްތައް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އިތުރު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް