ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 18:50
ގައުމީ ޓީމަށް ފައިސާގެ ޗެކު ހަވާލުކުރަނީ
ގައުމީ ޓީމަށް ފައިސާގެ ޗެކު ހަވާލުކުރަނީ
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމުން ފައިސާ ނުދޭތީ ކުޅުންތެރިން ކަންބޮޑުވެފައި، އެފްއޭއެމުން ބުނަނީ ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް!
 
މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ކުޅުންތެރިންނަށް ދިނުމަށް އެފްއޭއެމަށް ހަވާލުކުރި 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ މާލީ ހާލަތުގެ މައްސަލައަކީ ދޭތެރެއިން ދެކެވޭ ވާހަކައެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވުމާއި ކޯޗުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވުމުގެ އިތުރުން، ޚިދުމަތް ހޯދާ އެހެނިހެން ތަންތަނަށް ފައިސާ ނުދެވިގެން ކޯޓުގެ ހުކުމްތައް މިހާރު ވަނީ މަތި މައްޗަށް އަންނަން ފަށާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ)ގެ ބޮޑެތި އެންގުންތައް އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ދަނީ އަންނަމުންނެވެ. އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ފީފާއަށް މައްސަލައެއް ހިނގައްޖެނަމަ، އެކަމުގައި ފީފާގެ ނިންމުން އަންނަނީ އެފްއޭއެމް ކުށްވެރިވާ ގޮތަށެވެ.

މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއްގެ އިތުރުން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެފްއޭއެމުން ނުދޭތީ އެ ކުޅުންތެރިންގެ ކަަންބޮޑުވުންވެސް އިންތިހާއަށް އެބައޮތެވެ. މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ކުޅުންތެރިންނަށް ދިނުމަށް އެފްއޭއެމަށް ހަވާލުކުރި 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. އެއީ އުއްޗު ދިން 500،000 (ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއާއި ސްޕޮންސަރުން މެދުވެރިކޮށް އުއްޗު ހޯއްދަވައިދެއްވި ރުފިޔާއެވެ. ސްޕޮންސަރުންގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއިން ދިން 500،000 (ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއާއި ވިލާއިން ދިން 100،000 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ، އަދި ދިރާގުން ދިން 100،000 (އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާ ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންތަކެއް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި އެ ފައިސާއަކީ ސީދާ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިނުމަށް އުއްޗު ހަވާލުކުރި ހަދިޔާއެވެ. އެ ވާހަކަ އުއްޗުގެ ދައުވަތަކަށް ގައުމީ ޓީމުން އުއްޗުގެ ރިސޯޓުގައި ކުޅުނު މެޗުގައިވެސް އުއްޗު ފާހަގަކުރިކަމަށް އެ ކުޅުންތެރިން ބުންޏެވެ. ކުޅުންތެރިން ބުނީ މެޗު ފެށުމުގެގޮތުން ސަލާމް ކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތުގައްޔާއި، މެޗުގެ ފަހުން ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ވެސް އުއްޗު އެފަދައިން ބުނިކަމަށެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ސަލާމްކުރަމުންވެސް އުއްޗު އެ ވާހަކަ ބުނި. މިއީ ތިމަންނަ ސީދާ ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭ ހަދިޔާއެކޭ. މެޗުން މޮޅުވައްޗޭ. އަދި މެޗުގެ ފަހުން ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ވެސް އުއްޗު ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށްފައި.
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް

މީގެ އިތުރުން އެ ކުޅުންތެރިން ބުނީ އުއްޗު ބުނިގޮތުގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރި ނަމަ 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އުއްޗު ނިންމައިގެން ހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން މެޗެއް ރާވައި، ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމީކަމަށެވެ. ކުޅުންތެރިން ބުނީ މިއަދާ ހަމައަށް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެގެން ދާއިރުވެސް އެ ފައިސާ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ޣަނީއާ ވާހަކަދެއްކި ކަމަށް ކުޅުންތެރިން ބުންޏެވެ. އަދި އެ ފައިސާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ގެ ކުރިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ބައްސާމް އަކްރަމް ގާތު ވިދާޅުވި ކަމަށްވެސް ކުޅުންތެރިން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ވެސް ނިމިގެން ދިޔަ އިރު އެ ފައިސާ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުލިބޭ ކަން ވެސް ކުޅުންތެރިން ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ދޭތެރެއަކުން މިހާރު ކުރިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ބައެއް ކުޅުންތެރިން ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުދާ ކަމަށް ވެސް ކުޅުންތެރިން ބުނެއެވެ. ސަބަބަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ފައިސާ ލިބުން ދަތިވެ، ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކުޅެން ދާތީ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ. ކުޅުންތެރިން ވަނީ ފައިސާ ނުލިބޭތީ، ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ އެ މަގުންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ގައުމީ ޓީމުން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބުނީ މިކަމަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާ އަށް އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެވާހަކަތައް ދައްކަން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބިރު ގަންނަ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ކަންކަން ބޮއްސުން ލައި، ކެތް ނުކުރެވޭ ހާލަތަށް ދިއުމުން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ކުޅުންތެރިންނަށް މަޖުބޫރުވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބުނީ ފުޓުބޯޅައަކީ ވަރަށް ބޮޑު ލޯތްބެއް އޮވެގެން ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅިވަރެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު ފޫހިވާ ކަހަލަ އިހުސާސެއް ވެސް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަސްލު މި ކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަން ދެރަވެސް ވޭ. އެކަމަކު ވަކި ހިސާބަކުން މިކަން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަންނޭނގެ. ބައެއް ފަހަރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ފޫހިވާ ކަހަލަ އިހުސާސެއް ވެސް ކުރެވޭ. މި ބުނީ ރާއްޖޭގައި ކުޅުންތެރިންނާމެދު ކަންތައްތައް ވަމުން މިދާ ގޮތުން.
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް

މިކަމުގައި ހުސްވި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އެފްއޭއެމުން ބުނީ، ފައިސާ އެ އެސޯސިއޭޝަންގައި ހުރި ކަމަށާއި، ފައިސާ ނުދެވި ލަސްވަނީ އެއް ފަރާތުގެ ޕޭމަންޓު ނުލިބި ވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާގައި އެ ފައިސާ ކުޅުންތެރިންނާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެއް މަސް ދުވަސްވެފައިވާއިރު ވެސް އެ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ބަހެއް ހޯދާލުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސައިން ޖަވާޒް (ޖަވާ)އަށް ގުޅާލުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ފޯނު ކަނޑާލާފައެވެ.

ތީގަ ނެތޭ އަހަރުމެން (އެފްއޭއެމް)އިން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ.
ހުސައިން ޖަވާޒް / އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ

އެފްއޭއެމްގެ މާލީ މައްސަލައަކީ އައު ކަމެއް ނޫނެވެ. ކަންކަން ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސް، މުޅި އިދާރާ މިހާރު އޮތީ ދަރަނިވެރިވެފައެވެ. ކަރަންޓު ބިލުތައް ނުދެއްކިގެން ކަރަންޓު ކަނޑާލާފައިވާއިރު، ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބި ކުރާ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
0%
50%
17%
0%
ކޮމެންޓް