ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 14:05
ވިލިމާލެ
ވިލިމާލެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލިމާލޭގެ މާރުކޭޓު
ވިލިމާލޭގެ މާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
 
އުސޫލު ބަދަލުކުރުމަށް 13 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ވަނީ ފާސްކޮށްފައި

ވިލިމާލޭގެ މާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

މި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 74 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ 20 ގޮޅިއަށް އެޕްލިކޭޝަންތައް ލިބުނުއިރު އެއް ގެޔަކަށް ނުވަތަ ދެ ގެޔަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ގިނައިން އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.  

ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަކީ މިކަން މުޅި ރަށަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ހިންގުން ކަމަށާއި އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅިވިއެވެ. ހަމަހަމަ އުސޫލުން ގޮޅިތައް ދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އަލުން އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލްސާގައި ވަނީ ވިލިމާލޭގައި ހަދާ ތަކެތީގެ މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ އުސޫލުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވަނީ އުސޫލަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެބޭފުޅެއްގެ ހިޔާލު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޖަލްސާގައި މާލޭ ސިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވީ މި އުސޫލު ކަނޑައެޅުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް ސެކްޝަނުން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އުސޫލުގެ މަޤްސަދަކީ ވިލިމާލޭގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މާލޭގައި ވެސް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުން ކަމަށެވެ. ނަހުލާ ވިދާޅުވީ އެއްބަޔަކަށް ގޮޅި ދޫކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލްގެ މަޤްސަދަކީ 20 ގެޔަށް 20 ގޮޅި ދިނުން ކަމަށެވެ.

އުސޫލަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ވިލިމާލެ ގޮޅީގެ ކަންތައްތައް ވިލިމާލެ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބެލެހެއްޓުމާއި ގޮޅިށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއި ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލެވޭ އެންމެ މަތީ އުމުރަކަށް 75 އަހަރު ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން އެކަން އުވާލުމެވެ. އަދި ގޮޅި ހިންގާ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ ވާރުތަ ކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު 7 ދުވަހުން 14 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމުގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ނިންމުމެވެ.

މިގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކުރުމަށް 13 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލް ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ބަދަލު ގެނަޔަސް ގޮޅިތައް ހަވާލުކުރެވޭނީ އޭސީސީގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ގޮޅިއަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރު ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭއިރު މާލެސިޓީގެ މާރުކޭޓުގައި ގޮޅި ހިންގާ މީހަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ.

ވިލިމާލެއިން ގޮޅި ދޫކުރެވޭނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 20 އަހަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ. ގޮޅި ލިބޭ މީހުންނާއެކު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުން ހެދިގެންދާއިރު އުސޫލާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެއެވެ.

މާރުކޭޓް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި ހުންނަ ކުރީގައި ޑައިންމޯ ހިންގި ބިމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް