ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 14:01
ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭރުގައި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ފަރާތްތައް
ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭރުގައި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ފަރާތްތައް
ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް
ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް
ޖެހިޖެހިގެން 2 އަހަރު ވެސް ބަނޑިދޫ ކައުންސިލުން ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޒިންމާ އަދާކޮށްފައި ނުވޭ – އޮޑިޓް
 
2020 ވަނަ އަހަރު ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އާއި ހިނގި ހަރަދުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ނުވަތަ އަހަރީ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައިވާ ނުވޭ
 
ބަނޑިދޫ ކައުންސިލުން 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަށް އެ އިދާރާއިން އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވޭ

2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލުން މަސައްކަތު ތާވަލާއި 6 މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ގަވާއިދުން ބާއްވަންޖެހޭ ކައުންސިލްގެ ހަފްތާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވާކަން ކަށަވަރު ނުވާކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 105 ވަނަ މާއްދާފައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހު ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު އަދި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު ނުވަތަ އަހަރީ ރިޕޯޓު އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

އަދި ރަށު ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ވެސް އެ މައްދާގެ ދަށުން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް ބަނޑިދޫ ކައުންސިލުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު އެ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓާއި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން ނެތްކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކައުންސިލްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި ވެސް މި މައްސަލަ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ގަވާއިދުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ލަފާދީފައެވެ.

މި ދެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 112 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު، އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ބަނޑިދޫ ކައުންސިލުން 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަށް އެ އިދާރާއިން އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާތީ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ހިސާބުތައް 2020 ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދުވަހުގެ ފޮތުގައި ލިޔެގެން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ހުއްދަކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ރެކޯޑްކޮށް، ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެ އޮފީހަކުން ބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ.

އަދި އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ހަރަދުތައް ހިމަނާފައިވާ ގޮތާއި، ބަޖެޓުން ކުރާ ހަރަދުތަކާއި، ބަޖެޓުބާކީ ބަޖެޓް ހިސާބު ފޮތުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ހުއްދަކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ހަރަދާއި ބާކީ އަބަދު ވެސް ފެންނަން އޮންނާނެ ގޮތަށް އެ ތަންތަނުން ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން، 2020 ވަނަ އަހަރު ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އާއި ހިނގި ހަރަދުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ނުވަތަ އަހަރީ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައިވާ ނުވާއިރު، އެކަމަށް ވަކި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ނެތުމުން، ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ބާކީހުރި އަދަދު ކަށަވަރުކުރެވޭކަށް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް