ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 16:25
އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ކުށްވެރިކުރައްވާފައި
އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ކުށްވެރިކުރައްވާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ފޯޅަވަހީގެ މައްސަލަ
ޚާރިޖީ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި، ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ޚަބަރެއް ނެތް!
 
ޚާރިޖީ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުނުވާތީ އާންމުން އެކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަރަށްވެސް ބޮޑެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި ޚާރިޖީ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ދައުރުބޮޑެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި ޚާރިޖީ ކަންކަމުގައި ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅުން ފިލުއްވައިދެއްވުމަކީ މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު; ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާއި މުއާހަދާތަކާއި، ރާއްޖެއާއި އެކިއެކި ގައުމުތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ އެގްރީމަންޓްތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި، ވިލަރެސްކޮށް، މިކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ހަރަކާތްތެރިވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އަސަރުކުރާނެ ފަދަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ނިންމުންތަކާއި ހާދިސާތައް ދިރާސާކޮށް، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މުހިންމު އެތައް ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ދެކެވޭ އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާ އޮތް ވާހަކައެކެވެ. އެއީ ފޯޅަވަހީގެ މައްސަލައެވެ. ފޯޅަވަހީގެ މައްސަލައިގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ. މިކަންކަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދެވޭނެ މިންވަރަށް، އެކި ލެވެލްގައި އަންނަނީ ސާފުކޮށްދެމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި، އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި އެކަމުގައި ކަން އޮތް ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތަފްސީލުކޮށްދެވޭނެ އެއްބޭފުޅަކަށް ވާނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިކަމުގައި ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުނުވެ ހުންނަވާތީ ބައެއް އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދަނީ މިފަދަ ހައްސާސީ ދަނޑިވަޅެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އެކަމާ ވާހަކަފުޅުނުދައްކަވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނީ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ބަޔާނެކެވެ. ފޯޅަވަހީގެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރުގެ ބަސް މިކަމުގައި މުހިންމުވާނެކަން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާއިރު، އާންމު ރައްޔިތުން މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރުކުރެއެވެ. މިކަމުގައި މިނިސްޓަރުގެ ސްޓޭންޑް ހުރި ގޮތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި ދިން ވޯޓާ ގުޅިގެން 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ނޫސްތަކާ ނުރަސްމީކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު ދެއްވައި، އެކަން އޮތް ގޮތް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވިއެވެ. އޭރު މި މައްސަލައިގައި ވާނުވާ ނޫސްތަކުން އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނެވެ. އަދި އާންމުންނަށް ކަންކަން އޮތްގޮތް ސާފުވެގެން ދިޔައެވެ.

މިއަދުވެސް ބޭނުންވަނީ އެފަދަ ކަމެކެވެ. މިކަމުގައި މިނިސްޓަރުގެ ބަސްފުޅެއް ހޯދާލަން އެދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާން ހިއްސާކޮށްލުމަށްވުރެ، މިއީ ހައްސާސީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މިކަމުގައި ސީދާ މިނިސްޓަރުގެ ސްޓޭންޑް ހުރި ގޮތާއި، މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް ހާމަކުރެއްވުން މުހިންމެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިނިސްޓަރު މިކަމަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައި ހުންނެވުމަކީވެސް ޖަވާބެކެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއްކަމަށް އާންމުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް