ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:33
ސުޕަރހީރޯއިންގެ ހެދުން އަޅައިގެން، ޕެރޫގެ ފުލުހުން، ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ހިންގި އާދަޔާ ޚިލާފު އޮޕަރޭޝަންގައި، 4 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި
ޑްރަގް ބަސްޓް އޮޕަރޭޝަން
މަސްތުވާކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ ޢާއިލާއެއް ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ސުޕަރހީރޯއިންގެ ފައުޖެއް
 
ޑްރަގް ބަސްޓް އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފުލުހުން ނުކުތީ ސްޕައިޑަރމޭން، ކެޕްޓަން އެމެރިކާ، ތޯރް އަދި ކެޓްވުމަންއަށް ވެގެން، އެ ގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން
 
ފުލުހުންގެ ސުޕަރހީރޯ ފައުޖު، އެ ގެއަށް ވަނީ، މަރުތޭލަކުން ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން
 
ތުހުމަތު އަމާޒުވާ ޢާއިލާއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔައީ ކުދިކުދި އެތިކޮޅުކޮޅުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ފެތުރިފައި ނުވާ ހަމަ އެންމެ ޤައުމެއްވެސް މި ދުނިޔޭގެ ސަތަހާގައި ނެތޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް، ފަރުދީ، ސަރަޙައްދީ، ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައިވެސް ބޮޑެތި ކެމްޕޭންތައް ހިންގަމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މިއީ އަދިވެސް ޙައްލު ނުހޯދި އޮތް، ނުރައްކާތެރި މައްސަލައެކެވެ. އެއް ގޮތުން ނުވިއްޔާ އަނެއް ގޮތުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ފެތުރުގެ މުގުލުގައި ތިބި މީހުން ހޯދާ، މަސްތުވާން ބޭނުން ކުރާ ސަމާނުތައް އަތުލާ، ނައްތާލުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައްވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންނެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މި ފަހުން އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު އެއް އޮޕަރޭޝަން ހިންގި އެއް ބަޔަކީ ޕެރޫގެ ފުލުހުންނެވެ. ވެރިރަށް ލީމާގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔަ ޢާއިލާއެއްގެ މެންބަރުން އަތުލައިގަތުމަށް، ޕެރޫ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން ނުކުތީ، ޑްރަގް ބަސްޓް އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފުލުހުން ނުކުމެދާނެއޭވެސް ހީ ނުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ބަލާ ބެލުމަށްވެސް ސުޕަރހީރޯއިންގެ ގޮތުގައެވެ.

ވައްކަމުގެ އިތުރުން މަސްތުވާތެކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޢާއިލާއެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގެ ތެރެއަށް ޕެރޫ ފުލުހުންގެ އޭޖެންޓުން ވަނީ ސްޕައިޑަރމޭން، ކެޕްޓަން އެމެރިކާ، ތޯރް އަދި ކެޓްވުމަންއަށް ވެގެން، އެ ގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ. ފުލުހުންގެ ސުޕަރހީރޯ ފައުޖު، އެ ގެއަށް ވަނީ، މަރުތޭލަކުން ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެންނެވެ.

މި ގޭގެ، މުޅި ޢާއިލާ އުޅެނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން. މަންމަ، ބައްޕަ، އަދި ދަރިންވެސް ވަނީ ކައިރީގައި އޮތް ޕާކަށް ގޮސް، މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާފަ. މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަން ނުއުޅޭ ވަގުތުތަކުގަ، އެމީހުން ދަނީ ކައިރި ހިސާބުތަކަށް. އެ ތަންތަނަށް ގޮސް، މޯބައިލް ފޯނު ވަގަށް ނަގަނީ. އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ، ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހުންނާއި ފުލުހުންވެސް، އެމީހުންގެ ތަކެތި ހޯދަން، މިތަނަށް އަންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް.
ޑޭވިޑް ވިއަނުއޭވާ؛ ޕެރޫ ފުލުހުންގެ ކާނަލް

ޕެރޫގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، މި އޮޕަރޭޝަންގައި ސުޕަރހީރޯއިންގެ ކޮސްޓިއުމްތައް ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ، އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ފުލުހުންގެ އޭޖެންޓުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައިރު، އެއީ ފުލުހުން ކަމަށް ޝައްކުވިޔަ ނުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށެވެ. ޑްރަގް ބަސްޓުގައި ބައިވެރިވި އޮފިސަރުން ހެދިގެން އުޅުނީ، އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ސްކޫލެއްގައި ހާއްސަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ދޭން ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔަ، މުނިފޫހިފިލުވާދޭ ގުރޫޕަކަށެވެ.

އޮޕަރޭޝަންއާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އިންޗާޖު، ޕޮލީސް ކާނަލް ޑޭވިޑް ވިއަނުއޭވާ ވިދާޅުވީ، ތުހުމަތު އަމާޒުވާ ޢާއިލާއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔައީ ކުދިކުދި އެތިކޮޅުކޮޅުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޢާއިލާއަކީ މޯބައިލް ފޯނުގެ ވައްކަމުގައިވެސް ބައިވެރިވާ ޢާއިލާއެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މަރވެލް"ގެ ނަން ދީގެން، ސުޕަރހީރޯއިންގެ ހެދުން އަޅައިގެން، ޕެރޫގެ ފުލުހުން، ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ހިންގި އާދަޔާ ޚިލާފު އޮޕަރޭޝަންގައި، 4 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

ޕެރޫއަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގައި އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދާ ކޮކާ ފަތާއި ކޮކެއިން، 2 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް އުފައްދާ ޤައުމެވެ. ލިސްޓުގެ 1 ވަނަ ގެންދަނީ، ޕެރޫގެ އަވަށްޓެރި ކޮލަމްބިއާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް