ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 09:49
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023
އަންނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 2462.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީ، 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 6.42 އިންސައްތަ ދަށްވާނެ
 
އަންނަ އަހަރު ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 32.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ

އަންނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 2462.1 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ހުުށައަޅުއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ، 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކޮވިޑް-19ގެ ކުރީގެ އިގުތިސާދުގެ ލެވެލް ފަހަނައަޅައިދާއިރު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ އަހަރު ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 32.1 ބިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު 21.8އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއްކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކޮވިޑް-19ގެ ކުރީގެ އިގުތިސާދުގެ ލެވެލް ފަހަނައަޅައިދާއިރު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެ. އަންނަ އަހަރު ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 32.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު 21.8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް.
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު

މިނިސްޓަރ ހުށައެޅުއްވި ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 2019  ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 2021 ވަނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ 7.7 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.  

އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީ، 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 6.42 އިންސައްތަ ދަށްވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަޖެޓުގައިވާގޮތުން މި އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ބައެއް، މި އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 2462.1 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ މިންވަރަށްވުރެ 7.315 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އަދި އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، 2023 ވަނަ އަހަރާއި 2024 ވަނަ އަހަރުގައިވެސް 100 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ކޭޝް ގްރާންޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާތީ، އެ އާމްދަނީވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް