ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 09:39
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ އެއްހަމަކުރުމަށްް 500 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ގާތްކުރާ އަދަދެއް
 
2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުސާރައިގެ އައު އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދެވޭނެ
 
ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތް
 
ދައުލަތުގެ މުސާރައިގައި ހުރި ފަރަގުތައް ކުޑަކޮށް އެއްހަމަކުރުމަށް އިސްކަންދޭނެ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ އެއްހަމަ ކުރުމަށްް  500 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ގާތްކުރާ އަދަދެއް އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަަނައިފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަމުން ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ މުސާރައިގައި ހުރި ފަރަގުތައް ކުޑަކޮށް އެއްހަމަކުރުމަށާއި އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މުސާރަތައް ހަމަހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން މުސާރާއިގެ އައު އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ އަވަހަށް މުސާރަތައް އެއްހަމަ ކުރެވިގެންދާނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގައި 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ބަޖެޓުވާނީ އިތުރުކޮށްދީފައި ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް 40.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާކަންވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތް. ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ އަވަހަށް މުސާރަތައް އެއްހަމަ ކުރެވިގެންދާނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތަށް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަތައް އެއްހަމަ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ވަނީ ރާވާފަ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ބަޖެޓުވާނީ އިތުރުކޮށްދީފައި. ހަމަ އެހެންމެ، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް 40.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ވާނީ ބަޖެޓްކުރެވިފައި. މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މިދާއިރާއަށް ކުރާ ހޭދަ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން އިތުރުކުރަމުން ދިއުން.
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން އެ އައު އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދޭން ފަށާފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ރާވައިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަ ބޮޑުނުވާނޭ ފަދައިން އެކި އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން މުސާރަ ހަމަހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށެވެ.

ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްއެއްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން 500 މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ގާތްކުރާ އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން އަދި އެލައިޑް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށް މުސާރަ އެއް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ އަދަދުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ވެސް ހިމެނިފައިވާނެކަން ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މުސާރަ ހަމަހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މެދުރާސްތާގައި 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭކަން ވެސް ބަޖެޓުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.  

އެހެންކަމުން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުސާރައިގެ އައު އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެވޭނެ ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވެއެވެ.  

ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެވެނީ ވެސް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށެވެ. އެގޮތުން މި ފާއިތުވި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ގާތްކުރާ މިންވަރެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދިނުމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރާއި އަޅައިބަލާއިރު އަންނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ޚަރަދު 5.17 އިންސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިއީ މުސާރަ ހަމަހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ އައު އޮނިގަނޑަކަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާތީ އައި އިތުރުވުމެއްކަން ވެސް ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އިތުރު 1000 މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ރާވައިފައިވާތީ ވެސް އެ ބައިގެ ޚަރަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބުނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް