ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 07:12
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
3 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
 
ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 205 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
 
515 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖުމްލަ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވޭ

މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އާ އެކު 515 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖުމްލަ ފައިދާ އެއް މި ކުއާޓަރުގައި ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރާއި އަޅާބަލާއިރު 13 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބުގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް ރަނގަޅު ކުރެވި މުދާ ގަތުމަށް ކުރާ ހަރަދު ކުޑަކުރެވިފައިވުމެވެ.

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 217 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ވަނީ 255 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރާއި އަޅާބަލާއިރު 18 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ އިތުރުވުމާ އެކު ހިންގުމުގެ ހަރަދު ނިސްބަތުން ކުޑަކުރެވިފައިވުން ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ 205 މިލިއަން ރުފިިޔާގެ ފައިދާއެކެވެ. ޓެކުހަށް ކެނޑުމަށްފަހު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 168 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ހާމަކުރެއެވެ. މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 155 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް 8 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް