ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 16:03
ކާނާގެ އެކިއެކި ބާވަތް ތައްޔާރު ކުރުން
ކާނާގެ އެކިއެކި ބާވަތް ތައްޔާރު ކުރުން
ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް
ކެއުމުގައި ލޮނު ބޭނުންކުރުން
މާ ލޮނު ގަދަކޮށް ކާނަމަ ދިފާއީ ނިޒާމަށް އަސަރުކޮށްފާނެ
މާ ގިނައިން ލޮނު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ލޭގައި ހިމެނޭ އިމިއުން ސެލްތައް މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު ދަށް
ދުވާލަކަށް 5 ގްރާމަށްވުރެ ގިނައިން ލޮނުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން

މާ ލޮނުގަދަކޮށް ކެއުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރަށް  އަސަރު ކުރުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިފާއީ ނިޒާމަށްވެސް އޭގެ އަސަރު ކުރުވާ ކަމެއްކަން ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު އެކި ބެކްޓީރިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން ސިއްޙަތަށް އަސަރު ކުރުވާ މިންވަރު އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވެގެންދާކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އިރުޝާދު ދޭ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް 5 ގްރާމަށްވުރެ ގިނައިން ލޮނުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަކީ ސިއްޙަތަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުރެންދެން ލޮނު އެޅުމުން ކިރާލެވޭ މިންވަރެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ގިނަ މީހުން ލޮނު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ގިނަ ފަހަރު އޮންނަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މި މިންގަނޑަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައެވެ.

ދިރާސާތައް ދައްކާ ގޮތުން މާ ގިނައިން ލޮނު ބޭނުންކުރާނަމަ ދިފާއީ ނިޒާމުގެ މުހިއްމު ގުނަވަންތައް ބަލިކަށި ކޮށްލައެވެ. ނަމަވެސް ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލޮނު ބޭނުން ކުރުމަކީ އޭގެ ފައިދާތައްވެސް ލިއްބައިދޭ ކަމެއްކަމަށް "ދި ހެލްތް ބްލޮގް" ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހަމުގެ ބައެއް ބަލިތަކުން ދިފާއުވުމުގައިވެސް ލޮނުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތައް އެހީވެދެއެވެ.

އާންމުކޮށް ލޮނު ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކެއުމުގައި ލޮނު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ލޭގައި ހިމެނޭ އިމިއުން ސެލްތައް މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު ދަށްކަމަށްވެސް އެ ދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 6 ގްރާމަށްވުރެ ގިނައިން ލޮނު ބޭނުންކުރާ މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ.

އެމެރިކާގައި ހެދި މި ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގައި ލޮނު ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ 65 އިންސައްތައަކީ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުން ގަނެގެން ކާ ކާނާތަކުގައި ހިމެނޭ ލޮނެވެ. 25 އިންސައްތަ ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން ގެންނަ ކާނާގައި ހިމެނޭ ލޮނެވެ. އަދި 10 އިންސައްތައަކީ ގޭގޭގައި އަމިއްލައަށް ކައްކައިގެން ބޭނުންކުރާ ކެއްކުންތަކުގައި ހިމަނާ ލޮނުގެ ނިސްބަތެވެ.

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، ކެއުމުގައި ލޮނު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ތައްޔާރީ ކާނާ ގަންނައިރުވެސް، އޭގައި ލޮނު ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު ޗެކް ކުރުމަކީ އެގޮތުގެމަތިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް