ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 13:46
ކެންސަރަށް ތަފާތު ފަރުވާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން
ކެންސަރަށް ތަފާތު ފަރުވާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކެންސަރުގެ ފަރުވާ
ކެންސަރުގެ ފަރުވާއަށް އަނެއްކާ ވެސް އިންގިލާބެއް
ބައޯއެންޓެކްގެ ކެންސަރު ވެކްސިން އަންނަ އަހަރު ލިބެން ހުންނާނެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މަރުވާ ކޮންމެ 6 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވަނީ ކެންސަރު ޖެހިގެންނެވެ. ކެންސަރަކީ ދުނިޔޭގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވާ ސަބަބު ކަމަށް މިހާރުވަނީ ރެކޯޑު ކުރެވިފައެވެ. ކެންސަރުގެ ބަލި އާއްމުވަމުން ދިއުމާއި، އެ ބަލީގައި މީހުން މަރުވާ މިންވަރު މަތިވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަސް ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރަނީ ކެންސަރުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކެންސަރާމެދު ހޭލުންތެރިވުމާއި، ބަލި އަވަހަށް ދެނެގަނެވުމާއި، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ހުރި ނުރަނގަޅު އާދަތަކުން ދުރުހެލިވުމާއި، ކެއުން ބުއިން ރަނގަޅަށް ބެހެއްޓުމާއި، ކަސްރަތު ކުރުމާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ދުރުވުމަކީ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވެ. މިއީ ބޮޑު ހޭދައެއް ނުކޮށް ވެސް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވެ.

ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ދުންފަތާ ދުރުވުމާއި، ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމަކީ އެހެން ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ކުރުމަށް ވެސް ޑަކްޓަރުން އަބަދުވެސް ލަފާދޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. މިއީ އަބަދާ އަބަދު އިވޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަށް ހަގީގީ ސަމާލުކަން ދެވެނީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތައް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރަންޖެހެއެވެ.

ކެންސަރުގެ ބައްޔަކީ ބަލީގެ ނުރައްކާ އެހާމެ ބޮޑުވެފައި، އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ފަރުވާގެ އަގު އެހާމެ ބޮޑު އަދި ފަރުވާގައި ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހޭ އުނދަގޫތަކާ ވޭންތައް ވެސް އެހާމެ ބޮޑު ބައްޔެކެވެ. އެހެން ކަމުން އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން އެ ބައްޔާ ދުރައްދާން އޮތް ފުރުސަތު ދޫކޮށްލުމަކީ ހަމަވިސްނޭ މީހަކު ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކެންސަރަށް ތަފާތު ފަރުވާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެކަމަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ފަރުވާއެއް އޮތްކަން މިވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ކެންސަރަށް ހާއްސަކޮށް ވެކްސިނެއް އުފައްދާ އަންނަ އަހަރު އެ ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މި ވެކްސިނާއެކު ކެންސަރު ސެލްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް ކެންސަރުން ސަލާމަތްވެވިދާނެކަމަށް އެ އުފެއްދި ބައޯއެންޓެކްގެ ޑިވަލޮޕަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކެންސަރުގެ ވެކްސިން ވެސް އުފައްދާފައިވަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ވެސް އުފެއްދި މީހުންނެވެ.

ޕްރޮފެސަރ އުގުރު ސަހިން އަދި އޮޒްލެން ތުރެސީ ވަނީ ކެންސަރު ސެލްތަކަށް ފަރުވާ ކުރެވޭ ވަރުގެ ހޯދުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެ ދެމަފިރިން ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ވެކްސިންގެ އަޖުމަވެސް ބަލާފައެވެ. އަދި ވެކްސިނާއި ދޭތެރޭގައި އެ ދެމީހުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތެވެ.

ކެންސަރާއި ދެކޮޅަށް އުފެއްދި ވެކްސިން ވެސް އާންމުކޮށް ޖަހާ ވެކްސިނާއި އެއްގޮތަށް ހަށިގަނޑަށް ޖެހުމުން، ހަށިގަނޑުގައި އެންޓިޖެން އުފައްދާ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ދިފާއީ ނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް އެމީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ޕްރޮފެސަރ ތުރޭސީ ބުނީ ސައިންޓިފިކަލީ ހޯދުނުގެ ހޯދުންތަކާއެކު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހޯދޭނެކަމަށެވެ. މިއާއެކު ކެންސަރު ވެކްސިން އާންމުންނަށް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށެވެ.

ކެންސަރަކީ ޖުމްލަކޮށް އެ އާއިލާގެ ބަލިތަކަށް ދީފައިވާ ނަމެވެ. މޭވާއޭ ބުނުމުން އޭގައި އާފަލާއި އޮރެންޖާއި އަނބު ހިމެނޭހެން ކެންސަރޭ ބުނުމުން އޭގައި 200 އެތައް ވައްތަރެއް ހިމެނިގެންދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިކުނޑި، އުރަމަތި، ލޯ، ކިޑްނީ އަދި ފުރަމެޔާއި އޯވަރީ އަދި ހަން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކެންސަރު ޖެހުމުން ހަށިގަނޑުގައި އާދަޔާ ހިލާފު ސެލްތަކެއް އުފެދި އެ ބައިބައިވެ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ދުޅަހެޔޮ ޓިޝޫތައް ހަލާކުކޮށްލައެވެ. ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ ލަހުން އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ. އަނެއްބައި އެއްޗެއްސަކީ އަވަހަށް އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެކި ވައްތަރު ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނުން ފެނެއެވެ.

ސަބަބަކީ ކެންސަރުގެ ހުރިހާ ވައްތަރަކީ ވެސް ތަފާތު ކެންސަރުކަމުގައި ވާތީއެވެ. އަދި އެންމެ ވައްތަރެއްގެ ފަރުވާއަކުން، ފުރިހަމަ ފަރުވާ ވެސް ނުލިބެއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކެންސަރު ފިލައިދިއުމުން ރަނގަޅުވިކަމަށް ދެކުނުކަމުގައި ވިޔަސް، އެއީ އެބުނާހާ ފަސޭހަކަމެއް ނުވެ ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް