ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 13:08
ދިރާގު
ދިރާގު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިރާގު
ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްގީ ކުރަން އައިއެފްސީ އާއި އޭޑީބީން ދިރާގަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ
30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ ސީމީވީ 6 ސަބްމެރިން ކޭބަލް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓަށް އެހީވާން
25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ އިންޓަރނެޓް ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، 5ޖީގެ ޚިދުމަތަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް
މި އެހީ ދެނީ ދެ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި

ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އާއި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) ގުޅިގެން ދިރާގަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އައިއެފްސީ އަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ގޮތްޕެކެވެ. އެ ގޮފިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި ފައިސާ ދިރާގަށް ދޫކުރަނީ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީއެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އިންޓަނެޓް ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، 5ޖީގެ ޚިދުމަތަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށާއި އިތުރު ރަށްތަކަށް ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް އާއި ކެޕިޓަލް އިންވެސްްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއެއްކަމަށް އައިއެފްސީން ބުނެއެވެ.

ދެވަނަ ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ސީމީވީ 6 ސަބްމެރިން ކޭބަލް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާއެެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާއިން ފެށިގެން، އިންޑިޔާ، މެދުއިރުމަތި އަދި ހުޅަނގު ޔޫރަޕާ ގުޅާލެވޭ ހައިސްޕީޑް ސަބްމެރީން ކޭބަލަކާ ރާއްޖެ ގުޅުވާލުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. ސީމީވީ 6 ސަބްމެރިން ކޭބަލް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުހިންމު މަންޒިލުތަކަކާއި ސީދާ ގުޅުވާލެވުމުގެ ސަބަބުން، އިންޓަނެޓުގެ ސްޕީޑާއި ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެ އަދި ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރެވި އަގުތަކަށް ވެސް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

އައިއެފްސީގެ ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރު ހެކްޓަރ ގޮމޭޒް ވިދާޅުވީ އައިއެފްސީގެ މި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ރަށްތައް ވަކިން އޮންނަ ޤައުމަކަށްވާއިރު އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ގުޅުވާލުމުގައި ހުންނަ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަކީ ވެސް މި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެކްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވުމުން، ތައުލީމާއި ސިއްޚީ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މީހުންނަށް ފަސޭހަތައް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޮފީހަށް ދާން ނުޖެހި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތްތައް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އިތުރު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ ފުޅާވަމުން އަންނައިރު އައިއެފްސީން ބޭނުންވަނީ ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ މާކެޓުތަކަށް އެހީވެދީ ފައިނޭންސް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކަށް ވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް