ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 07:19
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން
ރައީސް ޞާލިހަކީ ކެރޭ ބޭފުޅެއް، އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ: ނާޝިޒު
 
ނާޝިޒް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ސެކްޓަރަކުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް
 
ހަނގުރާމައާއެކު ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވާއިރު ރާއްޖެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ތެލުގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައިކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަކީ ކެރޭ ބޭފުޅެއްކަމަށާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވުމަށް ފަސްޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން މިހާރު ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ނާޝިޒް ވިދާޅުވީ އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ރައީސް އަޅުއްވަނީ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ އާއި ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބައްލަވާފައިކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ވަނީ އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ރަނގަޅު މެނޭޖްކުރިކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ހަލުވި މިނެއްގައި ބައުންސް ބެކްވިކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއާއެކު ދެން ކުރިމަތިވި ހަނގުރާމައާއެކު ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވާއިރު ރާއްޖެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ތެލުގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައިކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ނާޝިޒް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ސެކްޓަރަކުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އިސްކުރަންޖެހެނީ ގައުމުކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ވިސްނާ ނަމަ އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފައި ވަނިކޮށް ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ރައީސް މަޖިލީހަށް ނުފޮނުއްވާނެކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޝިޒް ވިދާޅުވީ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް