ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 18:31
ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޑިއޯއެކްޓިވް މެޓީރިއަލެއް ހިމެނޭ ބޮމެއް، "ޑަރޓީ ބޮމެއް" ޔޫކްރެއިނުން ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ ތުހުމަތު ރަޝިއާއިން ކޮށްފި
ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޑިއޯއެކްޓިވް މެޓީރިއަލެއް ހިމެނޭ ބޮމެއް، "ޑަރޓީ ބޮމެއް" ޔޫކްރެއިނުން ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ ތުހުމަތު ރަޝިއާއިން ކޮށްފި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނުން "ޑަރޓީ ބޮމް" އެއް ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ ތުހުމަތު ރަޝިއާއިން ކޮށްފި
 
އެމެރިކާ، ފްރާންސް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ ރަޝިއާގެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށް ހަނގުރާމާގައި އެގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި
 
ރަޝިއާއިން އިސްވެ ޔޫކްރެއިނުން މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބުނުމުން ދޭހަވަނީ އެކަން ކުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތްކަން ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
ހުޅަނގުން ރަޝިއާގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރަމީ އެފަދަ ބިރުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވި

ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޑިއޯއެކްޓިވް މެޓީރިއަލެއް ހިމެނޭ ބޮމެއް، "ޑަރޓީ ބޮމެއް" ޔޫކްރެއިނުން ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ ތުހުމަތު ރަޝިއާއިން ކޮށްފިއެވެ.

މިތުހުމަތު ރަޝިއާއިން ކޮށްފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ޝޮއިގު އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ތުރުކީ އަދި އިނގިރޭސި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ޔޫކްރެއިނުން މިފަދަ ބޮމެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމަށް ޝޮއިގު ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެހެންމަވެސް ހުޅަނގުން ވަނީ މިއީ ރަޝިއާއިން އެފަދަ ކަމެއް ކޮށް ޔޫކްރެއިނުން ކުރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ކުރާ މަސަތްކަތެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިއީ ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ރަޝިއާއިން ކުރާކަމެއް ކަމަށްވެސް ހުޅަނގުން ދަނީ ބުނަމުނެވެ.

ރަޝިއާގެ މިނިސްޓަރުގެ މިތުހުމަތުތަކާއެކު އެމެރިކާ، ފްރާންސް އަދި އިނގިރޭސި ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ވަނީ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެބަޔާނުގައި އެތިން ގައުމުންވެސް ވަނީ ރަޝިއާގެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށް ހަނގުރާމާގައި އެގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ތުހުމަތުތައްކޮށް ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ގޯސްކުރުމަށް ރަޝިއާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެންނާނެ ކަމަށާއި ޔޫކްރެއިނުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބިމުގައި އެފަދަ ހަމަލާއެއް ދޭނެކަމަށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށް އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީވެސް ވަނީ ރަޝިއާއިން މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމަކީ އެގައުމުން އެފަދަކަމެއް ރާވަމުންދާކަމުގެ ހެއްކެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރަޝިއާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އެދަނީ އެފަދަ ކަމެއްކޮށް، ޔޫކްރެއިނުން ކުރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ކަމަށްވެސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާއިން އިސްވެ ޔޫކްރެއިނުން މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބުނުމުން ދޭހަވަނީ އެއް ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ރަޝިއާއިން އެކަން ކުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތްކަން ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުޅަނގުގެ މިވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހުޅަނގުން ރަޝިއާގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރަމީ އެފަދަ ބިރުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނުން އެފަދަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ޕެސްކޮވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް