ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 07:23
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތްތައް
ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރާ މިނިސްޓްރީއަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ: މަހުލޫފު
 
ޒުވާނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެއްވި
 
މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި

މިއަދު ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްތުތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަކީ ވަރަށް ކުޑަ މިނިސްޓްރީއެއް ކަމަށެެވެ. އެގޮތުން، މީގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީ އެނގިފައި އޮންނަނީ މާ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ނުހިންގާ، މާ ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކަމަށް މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން އެ މިނިސްޓްރީން 550 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގިނަ ކަމަށާއި ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި އެ މިނިސްޓްރީ ބައިވެރިކުރުމަކީ އިތުރު ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރުމަށް ލިބޭނެ އެއްބާރުލުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަނގަޅު ބޭސްފަރުވާ ކުރުން، ރަނގަޅު މަތީ ތައުލީމު، ބަނދަރު، ނަރުދަމާ، ދަތުރުފަތުރު، ބޯހިޔާވަހިކަން، ވަޒީފާ، މިހިރީ ހައްތަހާ ވެސް ޒުވާނުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ގޮނެޖްހުންތައް. މިއަދު މި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ބައިވަރު ރަނގަޅު ކަންކަން ކުރެވެމުންދާކަން.
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު

މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި 20،000 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އުފައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ސްޓޫޑެންޓު ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، 15000 ޒުވާނުންނަށް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާ ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވާން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 414 ލޯނު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑުގެ ދަތި އުނދަގުލުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންނަށް ލިބެމުން އައި އާމްދަނީ ދަށްވެ، ބައެއް ޒުވާނުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނުއިރު ސަރުކާރުން 12،348 ޒުވާނުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި 230 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް