ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 14:19
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން
ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ދެކުނު އެފްރިކާ މީހަކު 12 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި
 
މި މައްސަލައިގައި ހުކުމަކީ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ނަމަވެސް އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމާއެކު އަދަބު ކުޑަކުރެވިފައިވޭ
 
ޒަމެކިލެ އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
އެކު ޖުމްލަ ފެނުނު 83 ބުލެޓުގައި 896.087 ގްރާމް ކޮކެއިން ހުރިކަމަށް ތަހުލީލު ރިޕޯޓުން ދައްކާ

ރާއްޖެއަށް އައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ޖަދުވަލު 1 ގައި ހިމެނޭ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލަ ސާބިތުވެ އޭނާގެ މައްޗަށް 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ޖޫން 17، 2022 ގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ދޯހާ މަގުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އައި ގަތަރު އެއަލައިންސްގެ ފްލައިޓަކުން، ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޒަމެކިލެ ލެސިއާ އޮންޔެޗެ ރާއްޖެއަށް އައިއިރު، އޭނާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމުން، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވާފައި ހުރި މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ބޮޑުކަމުދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނުމުން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ހާޒިރުގައި އޭނާ ފުރަތަމަ ބޮޑުކަމުދިޔަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 17 ބުލެޓް (185.8 ގްރާމް ކޮކެއިން) ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، މީނާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޮޑުކަމުދިޔަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 3 ބުލެޓް (31.7 ގްރާމް ކޮކެއިން) ފެނިފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން އެއަރޕޯޓަށް ގޮސް އޭނާއާއި ސުވާލުކުރުމުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 80 ބުލެޓް ހުރިކަމަށް އޭނާ ފުލުހުން ގާތުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އޭނާ ގެންގޮސް އޭގެ ފަހުން އޭނާ ބޮޑުކަމުދިޔަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 13 ބުލެޓް (142.2 ގްރާން ކޮކެއިން) ފެނިގެން އޭނާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ހަށިގަނޑު ސްކޭންކޮށް ބެލި އިރު، ހަށިގަނޑުގައި ފޮރިން ބޮޑީސް ހުރިކަމަށް ސްކޭންއިން ދެއްކިއެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް އެތަކެތި ޕާސް ނުކުރާނަމަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ހުއްދަ ދިނުމުން، ހުޅުމާލޭގައި ހުރުމަށް ބުކިން ހައްދާފައިވާ ރިޕްލް ބީން އިން ގެސްޓްހައުސްގެ ރޫމަށް ގެންދިޔަކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެފަހުން ބޮޑުކަމުދިޔަ އިރު، 11 ބުލެޓް (116.5 ގްރާމް ކޮކެއިން) އާއި އެރޭ އަނެއްކާވެސް ބޮޑުކަމުދިޔަ އިރު 7 ބުލެޓް (75.4 ގްރާމް ކޮކެއިން) އަދި އެރޭ ދަންވަރު އިތުރު 3 ބުލެޓް (32.8870 ގްރާމް ކޮކެއިން) އަދި ފަތިހު 5 ބުލެޓް (53.4 ގްރާމް ކޮކެއިން) ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތިހު އިތުރު ދެފަހަރު ބޮޑުކަމުދިޔައިރު 24 ބުލެޓް (257.9 ގްރާމް ކޮކެއިން) ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ޖުމްލަ ފެނުނު 83 ބުލެޓުގައި 896.087 ގްރާމް ކޮކެއިން ހުރިކަމަށް ތަހުލީލު ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ. އެހެންކަމުން ޒަމެކިލެގެ މައްޗަށް ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަައުވާ ކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ 112 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

މި ދައުވާއާއެކު ޕްރޮސިކިއުޝަންއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޒަމެކިލެ އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ޖަދުވަލުގެ 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއާއި ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. ނަމަވެސް އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ހެދިފައި އޮތުމުން މި ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނުވާގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަދަބަކީ 12 އަހަރާއި 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 1 ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަދަބެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޒަމެކިލެ 4 މަސް ދުވަސް ހުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާތީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ މި މުއްދަތު މި މައްސައިގައި ކަނޑައެޅޭ އަދަބުން އުނިކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅޭ ޖަލު އަދަބުން ޒަމެކިލެ ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭނީ 12 އަހަރާއި 2 މަހުގެ ޖަލު އަދަބެކެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ 18 އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކާ ހަލާސްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް