ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 20:16
ހުޅުމާލޭގައި ނުނިމި ހުރި އެޕާޓްމަންޓްތައް
ހުޅުމާލޭގައި ނުނިމި ހުރި އެޕާޓްމަންޓްތައް
އިދުހާމް ނަޢީމް
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ތަރައްގީކުރާ އެޕާޓްމަންޓް
އަކުއަވިޓާ، ކޭ ޕާކު، ދަ ގާރޑެންސް އަދި އައިރާ އެޕާޓްމަންޓްތައް ނިންމަން އަނެއްކާވެސް އާ ތާރީޚުތަކެއް!
 
އަކުއަވިޓާ ޑިސެމްބަރަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރޭ
 
ކޭޕާކާއި ޖާހުގެ ދަ ގާރޑެންސް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ އަންނަ އަހަރު
 
އެންސިސްގެ އައިރާގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އަންނަ މަހު

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އެޕާޓްމަންޓްތައްކަމަށްވާ، އަކުއަވިޓާއާއި ކޭޕާކާއި ދަ ގާރޑެންސްއާއި އައިރާގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އެ ތަންތަން ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރަން އަނެއްކާވެސް އާ ތާރީޚުތަކެއް ދީފިއެވެ.

މި ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެ، އެޕާޓްމަންޓުތައް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާތީ އެތަންތަނުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮޕަރޭޝަނުން ވަނީ އެ ތަންތަން މީޑިއާތަކަށް ދައްކާލައި، ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން މީޑިއާތަކާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، އެވްރެޖުކޮށް ހުރިހާ ތަނެއްގެވެސް 80 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް އެތަންތަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސާއި ދެވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅޭ ހިސާބުގައި ހަދަމުން އަންނަ އަކުއަވިޓާ ރެޒިޑެންސަކީ 9 ނޮވެމްބަރު 2015ގައި އެންޕީއެޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެޕާޓްމަންޓުތަކެކެވެ. މިކްސްޑް ރެޒިޑެންސް އެޕާޓްމަންޓުތައް އެކުލެވޭ މި އިމާރާތުގެ 95 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެތަނުގެ މަސައްކަތް ލަސްވީ ކޮވިޑާގުޅިގެން ސައިޓު ކަރަންޓީންކުރަން ޖެހުމާއި، މެޓީރިއަލް އިމްޕޯޓުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް، އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އަކުއަވިޓާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް 4 ފަހަރު އެކްސްޓެންޝަން ދީފައިވާއިރު، އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު ލަފާކުރަނީ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޖާހް އިންވެސްޓްމަންޓް ނުވަތަ ކުރީގެ ނަމުންނަމަ ޖައުސާއިން ސެންޓްރަލް ޕާކު ކުރިމަތީގައި ހަދަމުން އަންނަ ދަ ގާރޑެންސްގެ 90 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ނިންމަން 4 ފަހަރު އެޗްޑީސީން އެކްސްޓެންޝަން ދީފައިވާއިރު، މިހާރު ލަފާކުރާގޮތުގައި ހުރިހާ އެޕާޓްމަންޓެއް ނިންމައި ވެރިފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 6-18 އެޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި އެޕާޓްމަންޓުތައް ހަދަން ޖާހާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 15 ޖެނުއަރީ 2017ގައެވެ. އެ ކުންފުނިންވެސް މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ ސަބަބެއްކަމަށް ބުނަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކެެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އެޕާޓްމަންޓްތައް އެޅުމަށް އެންސިސް ފިޝަރީޒްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 1 އޮގަސްޓް 2016ގައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އެޕާޓްމަންޓްތައްކަމަށްވާ އައިރާ ކޮންޑޯމީނިއަމްގެ 92 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެ ތަނުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން އެންސިސްއަށް ފަސް ފަހަރު ވަނީ އެކްސްޓެންޝަން ދީފައެވެ.

އެންސިސްއިން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި އައިރާއިން އެޕާޓްމަންޓު ގަތް ފަރާތްތަކަށް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެތަނަށް ވަދެވޭނެއެވެ. އެ ކުންފުނިންވެސް ޕްރޮޖެކްޓު ލަސްވުމުގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ކޮވިޑް 19 ބުނެފައިވާއިރު، ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގައި ވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަތަރު ތަނުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހަތުގައި އޮތީ ހަންބޯ ކޮމްޕެނީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކޭ ޕާކް ރެޒިޑެންސްގެ މަސައްކަތެވެ. އެތަނުގެ 77 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު، ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި އެޕާޓްމަންޓުތައް އަންނަ އަހަރުުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގެ ކުރިން ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ހަންބޯއާ އެތަން ހަވާލުކުރީ 9 އޮކްޓޯބަރު 2016ގައެވެ. އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ހަތަރު ފަހަރު އެކްސްޓެންޝަން ދީފައެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނާގޮތުގައި މަސައްކަތް ލަސްވީ ޗައިނާއިން ލޭބަރުން ނުގެނެވިގެންނެވެ. އެތަނުގައި މިހާރު މަސައްކަތްތައްކުރަނީ 20 ލޭބަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނުނިމުނު ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުނުކޮށް އެކްސްޓެންޝަން ދެނީ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކުރުމަކީ ހައްލެއްކަމުގައި ނުފެންނާތީއެވެ. އަދި އެޗްޑީސީން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ހުއްދަތަކެއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް އޭނާ ދެއްވިއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް އެކްސްޓެންޝަންގެ ބޭނުމަކީ، ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޓަރމިނޭޓް ކުރުމަކީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަވަސްވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީއަށް ނުފެންނާތީ. އެހެންނަމަވެސް މީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ލަސް ކުރުމެއްވެސް ނޫން. ކޮވިޑާއެކު، ބޭރުން ގެންނަ މެޓީރިއަލްތަކުގަ ލަސްތަކެއް އެބަހުރޭ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ފާހަގަކުރެވޭ.
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފު

މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ތާރީޚަށް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެތަންތަނުން އެޕާޓްމަންޓު ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އަންނައިރު، ދެ ތަނަކުން ވަނީ ކޮމްޕެންސޭޝަން ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން، ކޭޕާކުން އެޕާޓްމަންޓް ގަތް ފަރާތްތަކަށް ކުރިން އޮތް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމްޕެންސޭޝަން ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ޖާހުން އެކަން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމައި ހަވާލުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
0%
0%
80%
0%
0%
ކޮމެންޓް
20 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:02
އެއަލީ
އެންސިސް އެޕާރޓުމަންޓް ގަތްމީހުންނަށް އެތަން ހަވާލް ކުރަން އެއްބަސް ވެފަ ވަނީ 2019 ޖުލައިގަ ދެން ކޮވިޑް19 އަށް ކަނޑާލާ ބޯ ދަމައި ގަންނާނީ ކިހިނެއް، އަދިވެސް ހަމަސް ކުރިން އެތަނަށް މީހަކަށް ވަދެވޭ ވަރެއްނުވާނެ، އެކަށީހެން ވާވަރާ ގާތަކަށްވެސް މަސައްކަތެއްނުކުރެވޭ، އަނގައި ހިފާހައްޓަނީ..