ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 09:50
ސޮކްރޭޓްސް އެވޯޑާއެކު މާނޭ
ސޮކްރޭޓްސް އެވޯޑާއެކު މާނޭ
ރޮއިޓާސް
ސަޑިއޯ މާނޭ
މާނޭގެ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ އަގު ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓޭޖުން ވަޒަންކުރުން!
ސަޑިއޯ މާނޭ އަކީ އެތައް ގޮތަކުން ވެސް ޚާއްސަ ކުޅުންތެރިޔެއް

ސެނެގާލަށް އުފަން ސަޑިއޯ މާނޭ އަކީ އެތައް ގޮތަކުން ޚާއްސަ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގައި އޭނާ އަކީ ހުނަރުން ފުރިގެންވާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ކުޅުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އިޖުތިމާއި ކަންކަމާއި، އިންސާނިއްޔަތުގެ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވާ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މާނޭ އަކީ ޚާއްސަ ނަމެކެވެ. ކުޅިވަރަށް، ޚާއްސަކޮށް ފުޓުބޯޅަ އަށް ލޯބިކުރާ އެންމެން އިޙްތިރާމު ކުރާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ފަހަތުގައި އޮތީ އެތައް އެތައް ސަބަބެވެ.

މާނޭ އުފަން ސެނެގާލް އަކީ ނިސްބަތުން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ދަށް ޤައުމެކެވެ. އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން ގިނަ ފަހަރު އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ތިބެނީ މަހުރޫމުވެފައެވެ. ތައުލީމުން ފެށިގެން ގޮސް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުން ބެލި ނަމަވެސް އެކަން އޮތީ އެގޮތަށެވެ.

މާނޭ އަކީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކެވެ. މާނޭ ވަނީ ސެނެގާލްގައި ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަދަރުސާ އެއް ބިނާކޮށްފައެވެ. ނިސްބަތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު މި މަދަރުސާ ބިނާ ކުރުމަށް 270،000 (ދެ ލައްކަ ހަތް ދިހަ ހާސް) ޔޫރޯ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ 530،000 (ފަސް ލައްކަ ތިރީސް ހާސް) ޕައުންޑުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ އާއިލާ އަކަށް މަހަކު 70 ޔޫރޯ އޭނާ ހަދިޔާ ކުރާ ވާހަކަ އަކީ ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް މާނޭ އަންނަނީ ހިލޭ އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 4ޖީ ނެކްޓޯކު ވެސް މާނޭ ވަނީ ޤާއިމުކޮށްދީފައެވެ.

ސޮކްރޭޓްސް އެވޯޑާއެކު މާނޭ - ރޮއިޓާސް

މީގެ އިތުރުން މާނޭ އަކީ ހިތްތިރި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ޗުއްޓީ އަށް އޭނާގެ ޤައުމަށް ގޮސް އުޅޭ ދުވަސްތަކުގައި މާނޭ ވަނީ މިސްކިތްތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ލޯބި ކުރާ މާނޭ އަކީ އަގު ބޮޑު ތަކެތި ގަނެ، މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމަށް ލޯބި ކުރާ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫނެވެ. މާނޭ ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމަކީ ސެނެގާލްގެ ރައްޔިތުން ތިބެނީ ކައިގެން ބޮއިގެންތޯ ބެލުމާއި، ރަނގަޅު ތައުލީމާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭތޯ ބެލުން ކަމަށެވެ.

މާނޭގެ މި ޚިދުމަތް ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސްޓޭޖުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ބެލެންޑޯ އެވޯޑުގެ 66 ވަނަ ހަފްލާގައި ވަނީ މާނޭ އަށް ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ދީފައެވެ. މިއީ މުޅިން އަލަށް ތައާރަފުކުރި އެވޯޑެކެވެ. އިންސާނިއްޔަތާއި އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ މިއެވޯޑަކީ މާނޭ އަށް ޚާއްސަ އެވޯޑެކެވެ. މާނޭގެ އިންސާނިއްޔަތުކަމަކީ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް