ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 14:50
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު
މަޖިލިސް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު
އިގްތިސާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރީ %37، ނަމަވެސް %41.6 ކުރި އެރި - އަމީރު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ރެސިލިއަންސް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތައް ވެސް ރަނގަޅުކަން ފިޗުން ފާހަގަކުރި
މިއަހަރު މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 1.2 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން އަތުވެއްޖެ
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން އެންމެ ފަހުގެ އަންދާޒާއަކީ 41.6 އިންސައްތަ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ގްރޯތް އައި

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރިވަރަށްވުރެ 4.6 އިންސައްތަ، އިގްތިސާދު ކުރި އެރިކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އަންދާޒާއަކަށްވީ 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައި ދިޔައީ ގާތްގަނޑަކަށް 37 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަންދާޒާއަކީ 41.6 އިންސައްތަ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ގްރޯތް އައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައްޖޭގެ އިގްތިސާދު، އަންދާޒާ ކުރި މިންވަރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ޕަރފޯމް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޖެހީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.6 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން މިއަހަރު އަންނާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 1.2 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން އަތުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އަންދާޒާއަކަށްވީ 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައި ދިޔައީ ގާތްގަނޑަކަށް 37 އިންސައްތަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ ކުރިއަރައި ދިޔަކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން އެންމެ ފަހުގެ އަންދާޒާއަކީ 41.6 އިންސައްތަ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ގްރޯތް އައި ކަމަށް. އެހެންވީމަ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް، ކޮވިޑަށް ފަހު އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނިގެން އެބަދޭ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މިވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފައްތަރެއްގައި. އަދި ގްރޯތް އަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅަށް މި ފެންނަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުގެ ފިޗްގެ ރޭޓިންއަށް ބަލާލާއިރު، ފިޗުން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ހުރީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ރެސިލިއަންސް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތައް ވެސް ރަނގަޅުކަން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން އިގްތިސާދުތަކަށް އަންނަ ލޮޅުންތަކާ އެކު އައުޓްލުކް ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އައިއެމްއެފް އަދި ވޯލްޑް ބޭންކުން ނެރޭ ރިޕޯޓްތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ރެޒިލިއަންސްއާއި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު އެބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަކޮށްފައި އެބަހުރި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އަންދާޒާއަށްވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ދައްޗެއް ނެތް ކަމަށާއި، މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ކުރީގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައި ހުރި ދަރަނިތައް އެންމެ އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ދައްކާފައި ކަމަށެވެ.  

ކޮވިޑާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީ 60 އިންސައްތަ ދަށްވެފައި އޮތް އިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ރަނގަޅަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި. ލައިބިލިޓީ އެކްސަސައިޒެއް ހިންގައިގެން ކުރީ ސަރުކާރުން ނަގާފައި ހުރި 250 މިލިއަން ޑޮލަރިގެ ޔޫރޯ ބޮންޑު ވެސް ވާނީ ކުރިޔާލާ ދައްކާފައި. އެހެންވީމަ ޑެބްޓް ސަރވިސްކުރުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ދައްޗެއް ނެތް
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ހުށަހަޅަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި، ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި ކުރާ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޕޮލިސީޓަކެއް ފާސްކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އާމްދަނީން 3 އިންސައްތަ ހޯދުމާއި، ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 3 އިންސައްތަ އަދި ހަރަދު ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 3 އިންސައްތަ ކުޑަކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ދައްޗެއް ނެތި ދަރަނި ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީ ސަރުކާރުން ނަގާފައި ހުރި ދަރަނި ވެސް މި ސަރުކާރުން ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

- ކޮމެންޓް