ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 08:38
ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ
ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ
ޓްވިޓަރ
ޕްރިމިއާ ލީގު
އާސެނަލުން ލީގަށް ވާދަކުރޭ، ލިވަޕޫލް އަދި ލީގު ރޭހުން ބޭރުނުވޭ: ގާޑިއޯލާ
 
އަބަދުވެސް އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ލިވަޕޫލް އަކީ ލީގަށް ވާދަކުރާނެ ޓީމެއް

މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލް ހިމެނޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ގާޑިއޯލާ ބުނީ އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާއާއެކު އެ ޓީމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ލީގު ވާދަވެރިކޮށްދާއިރު، މިވަގުތު އެއް ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގަކާއެކުއެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ޗެމްޕިއަން ސިޓީއެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ލީގު ރޭހުން ބޭރުގައި އޮތުމަށްފަހު، މިހާރު އާސެނަލް އޮތީ ރޭހުގައި ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އާޓެޓާ ބަދަލުކުރީ ހަމައެކަނި ޓީމެއް ނޫނެނެވެ. އޭނާ ވަނީ މުޅި އާސެނަލް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

އާސެނަލް މިހާރު ވެސް އެބަ އޮތް (ލީގު ރޭހުގައި). ކުރިން އެތައް އަހަރެއް ހިނގައްޖެ އެ ހިސާބުގައި ނެތި. އާޓެޓާއާއެކު އެ މީހުން ކެތްކުރި، އޭނާ ބަދަލުކުރީ ހަމައެކަނި ޓީމެއް ނޫން، ބަދަލު ކުރީ މުޅި ކުލަބު.
ޕެޕް ގާޑިއޯލާ / މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޓޮޓެންހަމާއި ޗެލްސީގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލް ވެސް ލީގު ރޭހުގައި އޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިދަޔަ ސީޒަންގައި ކަންތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތަށް މި ސީޒަން ނުފެނިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަބަދުވެސް އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ލިވަޕޫލް އަކީ ލީގަށް ވާދަކުރާނެ ޓީމެކެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ އަދި ކުޅެވުނީ ސީޒަންގެ އެއްބައި ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ބައިވަރު މެޗުތައް އޮތް އިރު އެތައް ކަމެއް ބަދަލުވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ އަބަދުވެސް ޕްރިމިއާ ލީގަކީ އެތައް ޓީމެއް ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވާދަކުރާ ލީގެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ނިމުނު ސީޒަންގައި ލީގަށް ވާދަކުރީ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް އެކަނި ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ އޮކްޓޫބަރު މަހު ތެރޭގައި އަދި ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީމު ކަނޑައަޅައި، ލީގު ރޭހުން ބޭރުވާނެ ޓީމެއް ކަނޑނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އެކަމަށް މާ އަވަސް މުއްދަތެއް ކަަަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ސިޓީ ނުކުންނައިރު، މިއީ ދެ ޓީމަށް ވެސް މުހިންމު މެޗެކެވެ. ލީގު އެއް ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލާ ވާދަކުރާ ސިޓީ އަށް މޮޅެއް މުހިންމުއިރު، ލީގުގައި ލިވަޕޫލް އޮތް ހިސާބުން އަރައިގަތުމަށް އެ ޓީމަށް ވެސް މޮޅެއް މުހިންމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް