ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 12:14
އެމްއާރްޑީސީ - ކުންފުންނަށް އެތައް ފައިސާއެއް ނުލިބި އެބަހުރި
އެމްއާރްޑީސީ - ކުންފުންނަށް އެތައް ފައިސާއެއް ނުލިބި އެބަހުރި
އެމްއާރުޑީސީ އުވާލުމުގެ މައްސަލަ
2018 ވަނަ އަހަރު އެމްއާރުޑީސީ އުވާލަން ނިންމިއިރު ކުންފުނީގެ ފައިސާ ދިޔައީ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން - އޮޑިޓް
 
ކުންފުނި އުވާލުމަށް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ލިކުއިޑޭޓަރު އެމްއާރުޑީސީގެ މުދަލާއި ދަރިނަތަކުގެ ހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވޭ

2018 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އުވާލަން ނިންމި އިރު، އެ ކުންފުނީގެ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 85 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި، ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ދަރަނިތަކުގެ ތަފްސީލް ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އެކި ފަރާތްފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ލިބެން ހުރި ދަރަނިތައް ހޯދުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ 100 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮތް އެމްއާރުޑީސީ އުވާލުމަށް 22 ޖެނުއަރީ 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސިޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ސިތީގައި ކުންފުނި އުވާލަން ނިންމާފައިވަނީ އެމްއާރުޑީސީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާތީއާއި، އެހާތަނަށް ވަރަށްގިނަ ފުރުސަތު ދީފައިވީނަމަވެސް، ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނުނިންމާ ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުންފުނީގެ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާތީ، އެވަގުތު ސަރުކާރަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮގް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޕަބްލިކް ވޯކް ސަރވިސަސް އާއި ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްއާރުޑީސީ އުވާލުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 20 މެއި 2018 ގައި އެ ކުންފުންޏާއި ލިކުއިޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފާމާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އުވާލާ ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ދަރަނިތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ކުންފުނީގެ އެސެޓްތައް ހިފަހައްޓައި އަދި ކޮންޓްރޯލްކޮށް އަދި ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަކީ ލިކުއިޑޭޓަރުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ލިކުއިޑޭޓަރު އެމްއާރުޑީސީގެ މުދަލާއި ދަރިނަތަކުގެ ހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

Advertisement

އެމްއާރުޑީސީ އުވާލުމާ ހަމައަށް ކުންފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްސީލެއް ލިކުއިޑޭޓަރު ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެމްއާރުޑީސީގެ އެންމެ ފަހުން އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ 31 ޑިސެމްބަރު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވެސް 171.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުންފުންޏަށް ލިބެން ހުރިކަން އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނި އުވާލުމަށް ނިންމި ފަހުން ވެސް ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެމްއާރުޑީސީގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ނޯޓް 16 "ޓްރޭޑް އެންޑް އަދަރ ރިސީވަބަލްސް" ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަފްސީލުތަކަށް ބަލާއިރު، އާންމު ފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ 21.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުއްޓެވެ. އަދި ރިލޭޓެޑް ޕާޓީސް އިން ލިބެންޖެހޭ 74.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި އިރު، ޕްރޮވިޝަން ފޮރް ޑައުޓްފުލް ޑެބްޓްސްގ ގޮތުގައި 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ 26.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި އިރު، ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ދެއްކި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 51.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ރިޓެންޝަނަށް ވާ 18.1 މިލިއަން ރުފިޔާ، ރިފަންޑަބަލް ޑިޕޮސިޓްއަށްވާ 8.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި މިސެލޭނިއަސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ 235،897 ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މިކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ ގޮތަކީ ކުންފުނި އުވާލުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 85 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާއި ސައްހަ ދަރަނިތައް އަދާކުރުމާއި، އަދިވެސް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަށް ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ބިމަށާއި ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ - އަކްރަމް
ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހި - ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓެއް އާންމުކޮށްފި
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 20 އަހަރު ވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭ ސްކީމް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ - ގޯތި ދޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި އުތުރު ތިލަފަޅު
ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް، މާލޭ ސަރަހައްދުން ގޯތި ކަނޑައި ގޯތި ދޭން ފަށައިފި
"މަސައްކަތް ކުރަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު ގިނަވެގެން ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކުރުމަށް"
ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުމާއި އެކު ގެޒެޓަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ
އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައެއް ނެތް
ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް - އޮޑިޓް