ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 07:41
ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަލޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ޕާކުގެ ޑިޒައިން
ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަލޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ޕާކުގެ ޑިޒައިން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ގަލޮޅުގައި ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރުން
ގަލޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަލޮޅުގައި ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ
ގަލޮޅުގެ ކުރީގެ ސިޓީ ޕާކު ހުރި ބިމުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ޕާކު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެބިމުގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް
ގަލޮޅުގައި ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމީ ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެ އަވަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެކަމަށް އެދުމުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަލޮޅުގައި ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަލޮޅުގައި ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމީ ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެ އަވަށުގައި ޕާކެއް ތަރައްގީ ކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ކަމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ގަލޮޅުގައި ކުރީގެ ސިޓީ ޕާކު ހުރި ބިމުގައި ތަރައްގީ ކުރާ މި ޕާކު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެބިމުގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށްކަމަށެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މި ޕާކު ތަރައްގީކުރާނެ ގޮތް ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން މި ޕާކުގައި ކުޑަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރާ "ޕްލޭ އޭރިއާ" ގައި އެންމެ ތުއްތު ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބަޔަކާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ބައެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަދި މި ދެބައިގައި ބަހައްޓާ ކުޅޭ ތަކެތި ހުންނާނީ "ޓްރީ ހައުސް ތީމް" އަށް ކަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހިތްހަމަޖައްސާލާނެ ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއާއެކު އެރޭނެ ފަދަ އުނދޯއްޔެއް ބެހެއްޓުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ކުޑަކުދިން ކުޅެން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ބެލެނިވެރިން އަރާމުކޮށްލާނެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން، ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ބެލެނިވެރިން އިށީނުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖާގަ ދެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕާކުގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް ތަފާތު ސީޓިންގް ޖާގަ ފަހިކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށާއި ހާއްސަ ތީމަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ 'ފްލަރވަރ ސީޓް' އަދި 'ލީފް ސީޓް' ތަކެއް ވެސް މި ޕާކުގައި ބެހެއްޓުމަށް މި ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރާ ޑިޒައިންގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ޕާކު ތަރައްޤީކުރަން ނިންމާފައިވާ ގޮތްތަކަށް އިތުރަށް ބަލާއިރު، އާންމުން ކަސްރަތު ކުރުމަށް އައުޓްޑޯ ޖިމް އަކާއި ކަސްރަތު ކުރުމަށް ހިނގާ ޓްރެކް އެއް ހެދުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ކަސްރަތުކުރުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ހާއްސަ "އައުޓްޑޯ ޖިމެއް" ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ޕާކުގެ ފާހާނަ ބްލޮކްގައި އަންހެން ފިރިހެން އަދި ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މި ޕާކުގެ ސްޕޯރޓްސް އޭރިޔާގައި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓަކާއި 3އޮން3 ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅޭނެ ކޯޓެއް ހުންނާނެއެވެ. މި ސްޕޯޓްސް އޭރިޔާގެ ދަށުގައި، ގްރައުންޑް ލެވެލް ގައި 102 ސައިކަލް ޕާކު ކުރެވޭ ޖާގައިގެ ޕާކިން ޒޯނެއް ވެސް ހުރެއެވެ. މިޕާކިން ޒޯންއާ އިންވެގެން ކޮމާޝަލް ޖާގައިގެ ގޮތުގައި 2 ސްލޮޓު އިންނާނެއެވެ.

ސަލާހުއްދީން މިސްކިތާއި ޕާކާއި ދެމެދުގައިވާ ހަނި ގޯޅީގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ސަރަހައްދު އަލި ކުރުމަށް ޕާކުގެ ފާރުގައި 'އެމްބެޑެޑް ލައިޓް' ހަރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. ޕާކުގެ އެތެރޭގެ ލައިޓުތަކާއެކު، އެ ސަރަހައްދަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދިއްލިފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަގުގެ ޓްރެފިކް އާއި ޕާކް އާ ދެމެދު ބަފަރއެއް ލުމުގެ ގޮތުން، ޕޭވްމެންޓުގައި ހަނި ޕްލާންޓަރ ބޮކްސްތަކެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. މި ޕްލާންޓަރ ބޮކްސްތަކުން ޕާކު ތެރެއަށް ވެޔޮއަރާ ގޮތަށް ޓްރެލިސްތަކެއް ފަރުމާކޮށްފައި ވެސް ވެއެވެ. ޕްލާންޓަރ ބޮކްސްތަކުގެ ސައިޒު ވީހާވެސް ހަނިކޮށް، ޕޭވްމެންޓުގައި ޕްރޭމް އަދި ފުރޮޅީގޮނޑި ދުއްވާ ޖާގަ ދީފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މި ޕާކުގެ ޑިޒައިނުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް
14 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 09:21
މަޒް
ތި ޕާކުގައި ދެމިއަކަނަށް ޗޮއި ފައިބާފައި ތިބޭ ޕާޓޭން ބުއިމާ ވިއްކުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރާނެ.. ތީ ލާރި ކެއުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ކަމެއް