ކ. މާލެ
|
13 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:16
އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރި ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން ޓްރޮފީ
އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރި ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން ޓްރޮފީ
ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން
ރާއްޖެއަށް ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ލަގަބު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މިއޮތީ، އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ވެސް މުހިންމު
 
ރާއްޖެއިން 2 ފަހަރު ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވޭ
 
ޑަބްލިއުޓީއޭގެ އެވޯޑްތަކަށް ވޯޓުލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ 20 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް

29 ވަނަ އަހަރީ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ޑަބްލިއުޓީއޭ)ގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑްކަމަށްވާ "ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން" ގެ އެވޯޑަށް، ދިވެހިރާއްޖެ ނޮމިނޭޓްވެއްޖެއެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ އަހަރު މި އެވޯޑް ރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އިރު، މިއީ މި އެވޯޑަށް ރާއްޖެ ނޮމިނޭޓްވާ ތިންވަން އަހަރެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑަބްލިއުޓީއޭގެ ދުނިޔޭގެ އެވޯޑް ކެޓަގަރީގެ ޝަރަފުވެރި އިތުރު މަގާމުތަކަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ މި އަހަރު ނޮމިނޭޓްވެފައިވެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ބުނީ އުންމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މި ހާއްސަ އަހަރަކީ ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ލަގަބު މިލްކުވާ އަހަރަށް ހެދުމެވެ. ޑަބްލިއުޓީއޭގެ އެވޯޑްތަކަށް ވޯޓުލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ 20 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޑަބްލިޔުޓީއޭގެ ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑަކީ، މި އަހަރީ ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެވެ. އަދި ޑަބްލިޔުޓީއޭގެ އެވޯޑްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުގައި ވެސް އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެވޯޑުތަކުގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެވޯޑް ތަކެކެވެ. ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާ އެކުވެސް، ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ރާއްޖެއިން މި ލަގަބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުންކަން ޔަޤީނެވެ. މި އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން ޔޫބީލް އަހަރު ކަމުން، ތިންވަނަ ފަހަރަށް މި އެވޯޑް ހާސިލްކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަޝްހޫރު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން, އިތުރަށް ވަރުގަދަވާނެ ފަދަ ކާމިޔާބީއެކެވެ. އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރީގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ނަން އިތުރަށް އުޖާލާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ.

ރާއްޖެއަށް މި އަހަރު އަނެއްކާވެސް ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ލަގަބު ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން, ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަޚުރުވެރިވާނެ ފަދަ ކަމެކެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖެއިން މި އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފިނަމަ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިފަދަ ޝަރަފުވެރި ލަގަބެއް ލިބޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެގެން ދާނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޑަބްލިއުޓީއޭގެ ވޯލްޑް ކެޓަގަރީން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތިން އެވޯޑަކަށް ރާއްޖެވަނީ ނޮމިނޭޓްވެފައެވެ. އެއީވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން،ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް އައިލެންޑް ޑެސްޓިނޭޝަން، އަދިވޯލްޑްސް މޯސްޓް ރޮމޭންޓިކް ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން،ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޓޫރިސްޓް ބޯޑުގެ މަޤާމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ/ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް) ނޮމިނޭޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި އެވޯޑް ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވުމަށް ވޯޓްލެއްވުމަށް ބޭނުންކުރައްވާނެ ލިންކުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން:https://bit.ly/3SZgEP2

ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް އައިލެންޑް ޑެސްޓިނޭޝަން:https://bit.ly/3EsbaIU

ވޯލްޑްސް މޯސްޓް ރޮމޭންޓިކް ޑެސްޓިނޭޝަން:https://bit.ly/3SO1P2g

ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޓޫރިސްޓް ބޯޑު:https://bit.ly/3Enf9X5

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
33%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް