ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 11:17
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ފިރާޟް
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ފިރާޟް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީސީބީގެ ނައިބަކަށް ފިރާޟް
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ފިރާޟްއަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުވައިފި
 
މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސިސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައި

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މުޙައްމަދު ފިރާޟް އަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ފޮނުއްވި ސިޓީގައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2013 (ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒް ކުރުމާއި އަދި މޮނީޓަރުކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް، މުޙައްމަދު ފިރާޟް، ހއ.އިހަވަންދޫ، އާޒާދީބަހާރު، ޢައްޔަންކުރައްވާ އޭނާގެ ވަނަވަރާއި މައުލޫމާތު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބްރައީސް ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު ފިރާޟްގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސިސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މުހައްމަދު ފިރާޟަކީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި