ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:47
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން
ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ – ޝާހިދު
 
މި ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ ބްލެކް ސީ އިނީޝިއޭޓިވް
 
އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އެހެން ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއްކޮށްފައިވޭ
 
ކާބޯތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ހައްލުތަކެއް ބޭނުންވޭ

ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުކޮށް، ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ދާއިމީ ޙައްލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްނެގުން އިތުރުކޮށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވި، ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ކޮމިޓީގެ 50 ވަނަ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންނާ މި ބައްދަލުކުރަނީ، މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް އެތައް ކާރިސާތަކެއް ކުރިމަތިވެ، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް، އެ ކާރިސާތަކެއްގެ އިތުރަށް ބޮޑުވެގެންދާ ދަނޑިވަޅެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި، މޫސުމީ ހީނަރުކަމާއި، ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޔަޤީންކަން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅި، ޖީލަކަށް ފަހު ޖީލެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކާރިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހަދާފައި ކަމަށެވެ.

މި ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ދާއިމީ ޙައްލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްނެގުން އިތުރުކޮށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ. މި ހައްލުތަކަކީ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ އެޖެންޑާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމާޒުތަކުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގުޅޭ ހައްލުތަކަކަށް ވާން ޖެހޭ. ކުރު މުއްދަތުގައި އަގުތައް ހަމައަކަށް އަޅުވައި، ސަޕްލައި ޗެއިންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އަވަސްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ދިގު މުއްދަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާދަކާދަތަކާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމުތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް، ވަރުގަދަކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި، ގިނަބައެއްގެ ބައިވެރިވުން އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކާބޯތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ހައްލުތަކެއް ބޭނުންވާކަން ޤަބޫލު ކުރެވޭތީ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަނީ، ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީއާއީ ބައްދަލުކޮށް، "ޓައިމް ޓު އެކްޓް ޓު ގެދަރ: ކޯޑިނޭޓިންގ ޕޮލިސީ ރެސްޕޮންސެސް ޓު ދަ ގްލޯބަލް ފުޑް ކްރައިސިސް" ގެ ނަމުގައި، 18 ޖުލައިގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ޙަރަކާތުގެ ސަބަބުން، މެންބަރު ޤައުމުތަކާއި، މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި، ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައްޔާއި، ޢަމަލުކުރާނެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

މި ސެޝަންގައި، ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރުމަށް އިންޓަރގްރޭޓެޑް އެޕްރޯޗެއް އެކުލަވާލާނެ މައިގަނޑު ބައިތަކާ މެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެނަމަ، ކާބޯތަކެތީގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން ހާމަވެގެންދިޔަ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޓައިމް ޓު އެކްޓް ޓު ގެދަރ: ކޯޑިނޭޓިންގ ޕޮލިސީ ރެސްޕޮންސެސް ޓު ދަ ގްލޯބަލް ފުޑް ކްރައިސިސްގައި ހިމެނެނީ

  • އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށްވެސް ކާބޯތަކެތި އަތްފޯރާ ފަށުގައި ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީގެން، އިންސާނީ އެހީގެ ފޭރާން ރަނގަޅުކުރުން.
  • މާރުކެޓްތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުން، އަދި މާކެޓްތަކަށް ލޮޅުން ނާރާނޭހެން ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކުރުން. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުވެގެން މެނުވީ ވިޔަފާރި މަނާނުކުރުން.
  • ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި، އާއިލީ ވިޔަފާރިތަކާއި، ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވެދީ، އެ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. މިހެން ކަންތައް ކުރާއިރު، ކާބޯތަކެތި ހަލާކުވުން މަދުކުރުމަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ!
  • ގަސްކާނާ ފަދަ ތަކެތި ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ ގޮތް ހަދައި، އަލުން އެތަކެތި އިއާދަކުރެވޭނެ ގޮތް އީޖާދުކޮށް، އަގުހެޔޮ ގޮތްތައް އަލުން ހޯދައި، އާ ސްޓްރެޓެޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
  • އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކުރުން
  • އަދި ޤައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމައަށް ހޯދައިދިނުން. އޭގެ ތެރޭގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި ދަރަނީގެ ބުރަތައް ލުއިކުރުން

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށްކުރާ އަސަރުގެ އިތުރުން، ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން، އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އެހެން ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ނިކަމެތިން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސްކީމްތައް ހުރިއިރު، އިތުރު އާމްދަނީ ނުލިބި އެ ސްކީމްތައް ދެމެހެއްޓޭކަށް ނެތް ކަމަށެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑެތި ބިންތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އަޅުގަނޑުމެން ބަރޯސާވެފައި މިއޮތީ ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކަށް. އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ވެސް މިވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައި. އަޅުގަނޑުމެން ޢަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން މިތިބީ، އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުވުމަށް! ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހޯތެރިކަން ލިބިގެން! އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކޮންޓްރޯލް ކޮށް، އެބަދަލުތައް ރައްދުދިނުމަށް މުޅި ދުނިޔެ އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފުޑް ސެކިއުރިޓީއާ ބެހޭ ހައި-އެލް އީވެލް ސްޕެޝަލް އިވެންޓް ބޭއްވި ފަހުން، މި ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ ބްލެކް ސީ އިނީޝިއޭޓިވް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެކުލަވާލުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި އިސްނެގުމުގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުން އަލުން ފެށުމަށް މަގުފަހިވެ، ރަޝިޔާގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި ތަރުކާރީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކަށް ވާސިލުވުމުގެ މަގު ފަހިވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އުންމީދަކީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން އަގުތައް ހަމައަކަށް އެޅި، މިއަދު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް މި ކާރިސާއާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ އަސަރު ފޯރާ، ކާރިސާތަކަށް ޙައްލެއް ލިބިގެން ދިޔުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބްލެކް ސީ އިނީޝިއޭޓިވްއާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމަކީ މަލްޓިލޭޓަރަލިޒަމް އަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ވަރުގަދަ މިސާލެއް! ހަކަތައާއި، މާލީ ދާއިރާއާއި، ދަރަންޏާއި، ވިޔަފާރިއާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، މިނޫންވެސް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކާރިސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް، ބާކީ ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ، މިދެންނެވި ފަދަ މަލްޓިލޭޓަރަލް ކާމިޔާބީތައް އިތުރަށް ހޯދަން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތަކީ ފަސޭހަ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކުރިމަތީގައި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަންދާޒާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި ފާއިތުވީ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ނުތަނަވަސްކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 135 މިލިއަނުން 276 މިލިއަނަށް އިތުރުވެފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން 2022 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު 323 މިލިއަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ގޮންޖެހުމަކީ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށްވާއިރު، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިތުރަށް ހީނަރުކަމެއް އަންނަނަމަ، އަންނަ އަހަރަކީ ކާބޯތަކެތި ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެދާނެ އަހަރަކަށްވެދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ، ސްކޯޕްގައި ވަރަށް ބޮޑެތި، އަދި ޖިއޮގްރަފިކް ބައުންޑަރީތަކެއް ނެތް ދަތިތަކެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ، ފަރުދީ ހައްލުތަކުން މިހާރުގެ ބޭނުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައި ނުދެވޭނެތީ. އެހެންކަމުން، މަލްޓިލޭޓަރަލް ބޮޑީތަކުގެ މެދުގައި ވިލަރެސްކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ބޮޑުފަދައިން، އ.ދ.އާއި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި. މިއަދުގެ ގިނަގުނަ، ކްރައިސިސްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތައް އެއްތަނަކަށް އެއްކުރާ ގްލޯބަލް ކްރައިސިސް ރެސްޕޮންސް ގްރޫޕަކީ މިފަދަ އެއްބާރުލުމުގެ މިސާލެއް
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުތަކާއި، ރަސްމީ މަލްޓިލޭޓަރަލް ބޮޑީތަކުގެ އިތުރުން، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި، މަދަނީ މުޖްތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ފުރިހަމަ ހައްލުތައް ހޯދައި ބެލެހެއްޓޭނީ، ފުލް ސްކޭލްއެއްގައި، ކޯޑިނޭޓް ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މޮބިލައިޒޭޝަންއަކުން ކަމަށާއި، އެއް ރޫޙުގައި، އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ، ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، އާ ޢަޒުމަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް، ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކޮށް، ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކެއް ޙައްލުކުރުމަށް ޢަޒުމް އާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް