ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 08:25
ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ބިއޯންޑް އެއަރލައިން
ބިއޯންޑްގެ ދަތުރުތަކާއެކު ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
 
މި އެއަރލައިނުން އޭޝިއާ، ޔޫރަޕް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އެފްރިކާ އަށް ދަތުރުކުރާނެ
 
ބިއޯންޑް އިން ގިނަ ގައުމުތަކަކަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ބާއްވާނެ

ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ފެށުން ވާނީ ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭ އިތުރު ބާރަކަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި އެއަރލައިންގެ ފައުންޑަރުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ބިއޯންޑް ސިމްޑީ ބޭފުޅުން ވަނީ މިނިސްޓަރު މައުސޫމްއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ބިއޯންޑް އެއަރލައިންއަކީ ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިނެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ބިއޯންޑް އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލަގްޒަރީ ސެގްމެންޓު ކުރިއަރުވަން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއްވާނެ އެއަރލައިނެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބިއޯންޑްގެ ދަތުރުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެއާއި، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކާ ދެމެދު ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓުތައް ބޭއްވިގެން ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުރިމަގާއިމެދު ގެންގުޅުއްވާ ވިޝަން، ބިއޯންޑްގެ ފައުންޑަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، މި އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް އެހީ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބިއޯންޑްއާއި، ބިއޯންޑް ސިމްޑީގެ ސީއީއޯ ޓޭރޯ ޓަސްކީލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު މަންޒިލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިނެއްގެ ގޮތުގައި ބިއޯންޑް އެއަރލައިން ތައާރަފުކުރެވޭކަމީ ލިބިލައްވާ ފަޚުރެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިއޯންޑް އެއަރލައިނުން ރާއއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިދިއުމަށް އެހީވެދޭނެއެވެ. އަދި މި އެއަރލައިންގެ ސަބަބުން އޭވިއޭޝަން ވަޒީފަތަކާއި، އިތުރު ވިޔަފާރިތައް އުފެދިގެންދާނެއެވެ. މި އެއަރލައިނުން އޭޝިއާ، ޔޫރަޕް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އެފްރިކާ ސަރަހައްދަށްވެސް ދަތުރުތައް ބާއްވާނެއެވެ.

އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ފަށާ ތާރީޚު އަދި އިއުލާނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް