ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 19:17
ބަޓެލްކޯއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ބަޓެލްކޯއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ރައީސް އޮފީސް
ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުން
ބަޓެލްކޯއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ރާއްޖޭގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ
 
ބަޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބަޙްރައިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮމްޕެނީ (ބަޓެލްކޯ) އާއި ދިރާގާ ދެމެދު، ރާއްޖޭގައި ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބަހުރައިނަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރެވެ. ދިރާގުގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު ބަޓެލްކޯގެ ފަރަތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ  ޗެއާމަން، ޝައިޚް ޢަބުދުﷲ ބިން ޚަލީފާ އަލް ޚަލީފާއެވެ.

Advertisement

ދިރާގާއި، އެން.ސީ.އައިޓީން ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް ތަރައްގީގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އޭޖެންސީގެ ހައިސިއްޔަތުން އެންސީއައިޓީން ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރި ސައިބަރ ސްޕޭސްއެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ދިރާގާއި ބަޓެލްކޯގެ ބިޔޯން ސައިބަރގެ ތަޖުރިބާކާރު ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ބަޓެލްކޯގެ ފަރާތުން އެޑްވައިޒަރީ އަދި ކޮންސަލްޓެންސީއާއި، ސެކުއިރިޓީ އިންޖިނިއަރިންގއާއި، ސައިބަރ ޑިފެންސް، ސެކިއުރިޓީ އެޝިއުރެންސް އަދި ސައިބަރ ތުރެޓް އަދި ތުރެޓް ހަންޓިންގގެ އިތުރުން އިންސިޑެންޓް ރެސްޕޮންސްފަދަ އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ބަޓެލްކޯ އަދި ދިރާގާއެކު މި ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގައި ސައިބަރ ސްޕޭސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ބަޓެލްކޯގެ ޗެއަރމަން ޝެއިޚް އަބްދުﷲ ބިން ޚަލީފާ އަލް ޚަލީފާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ބަހްރެއިން އާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ތަޢުރީފުކުރައްވާކަމަށެވެ. ބަޓެލްކޯ އިން ދާދި ފަހުން ތަޢާރަފްކުރި ޑިޖިޓަލް ކުންފުނި، ބިޔޯން ސައިބަރ އާއި ދިރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމުގައި އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން އެންސީއައިޓީ އާއި އެކު އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރެވި، ސަރުކާރާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ފައިދާކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އިތުރުން ބަޓެލްކޯގެ އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް