ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:03
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ސުޕްރީމް ކައުންސިލް ފޮރ ވިމެންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ސުޕްރީމް ކައުންސިލް ފޮރ ވިމެންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ސުޕްރީމް ކައުންސިލް ފޮރ ވިމެން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ސުޕްރީމް ކައުންސިލް ފޮރ ވިމެންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ސުޕްރީމް ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާ ދައުރާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭކަން ހާމަކުރެއްވި
 
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ސުޕްރީމް ކައުންސިލް ފޮރ ވިމެންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޙާލާ މުޙައްމަދު ޖާބިރް އަލްއަންޞާރީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަނީ، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަދި އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައާއި، އަންހެނުންގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަން ބޭރަށް އަންގައިދިނުމުގައާއި، އެމީހުންގެ ފަރާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގުތައް ހޯދައިދުނުމުގައި ސުޕްރީމް ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާ ދައުރާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަކީ، ރާއްޖެއިން ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ދާއިރާއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމަނާއަކީވެސް މި ދާއިރާއަށް ނުހަނު ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަނީ، އަންހެންކުދިންނާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

"ސުޕްރީމް ކައުންސިލް ފޮރ ވިމެން" ކައުންސިލް ވުޖޫދުވީ 22 އޮގަސްޓް 2001 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ހަރ ރޯޔަލް ހައިނެސް ޕްރިންސެސް ސަބީކާ ބިންތު އިބްރާހީމް އަލްޚަލީފާއެވެ.

އަދި، މި ކައުންސިލްގައި އަންހެނުންގެ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، ޢާންމުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުން ތަމްޘީލުކުރުމަށް، ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 16 އަންހެން މެންބަރުންނަށްވުރެ މަދު ނޫން ޢަދަދަކަށް މެންބަރުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް