ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:54
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަޙްރައިންގެ ވަލީ އަޙްދު، ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަދި ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަޙްރައިންގެ ވަލީ އަޙްދު، ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަދި ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ބަޙްރައިނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަޙްރައިންގެ ވަލީ އަޙްދު އަދި ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ދެ ޤައުމުން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ބަޙްރައިންގެ ވަލީއަޙްދު، ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަދި ބޮޑުވަޒީރު ސަލްމާން ބިން ޙަމަދް އަލް ޚަލީފާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަޙްރައިންގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބަޙްރައިންގެ ވަލީޢަހްދު ވަނީ، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖެއާއި ބަޙްރައިންގެ ދޭދޭ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމާއި، ތަރައްޤީގެ ރޮނގުގައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިންނާއި، ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން (ޚާއްޞަކޮށް ފަރުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން) ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްފާއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ދެޤައުމުން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަމުގައި ދެބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ބަޙްރައިންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ބަޙްރައިންގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ވަލީއަޙްދު ވަނީ، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ވެރިއަކު ބަޙްރައިންނަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި