ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:41
ރައީސް ޞާލިޙް ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް ޞާލިޙް ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް، ބަޙްރައިނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސް ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުންނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނު ޙަމަދު ބިން ޢީސާ އަލްޚަލީފާ
 
މި ދަތުރުފުޅަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދިޔަ ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަން ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި
 
ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމާއި، ދެޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބަޙްރައިންއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނު ޙަމަދު ބިން ޢީސާ އާލް ޚަލީފާއާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ޤުޟައިބިއްޔާ ޕެލެސްއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ ދެ ކަނބަލުންނަށް މަރުޙަބާވިދާޅުވީ ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނު ޙަމަދު ބިން ޢީސާ އާލް ޚަލީފާއެވެ. އެއަށްފަހު ދެޤައުމުގެ ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުމާއި، ބަޙްރައިންގެ އިސްބޭބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތަޢާރަފުކޮށް އެރުވުންއޮތެވެ. އަދި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި މިދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން، ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނަށް ތަޢާރަފުކޮށްއެރުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނު ވަނީ، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމާއި، ދެޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އާ މަރުޙަލާއަކަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަން ދެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މޮޑެލްއަށް ތަޢުރީފުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޙްރައިންއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިއަކު އެ ޤައުމަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުކަމަށާއި، މި ދަތުރުފުޅަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދިޔަ ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަން ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނާއި އެމަނިކުފާނާއެކު ވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނަށް ބަޙްރައިނުން ދެންނެވި ހޫނު މަރުޙަބާއާއި އަރުވަމުންގެންދާ މެޙެމާންދާރީއަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ރާއްޖެއާ ބަޙްރައިނާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކަށްފަހު ދެބޭފުޅުން ވަނީ ވަކިން ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާ ބަޙްރައިނާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރީ 1980 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި