ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 11:53
ސިނގިރޭޓުގެ ސަބަބުން، ކަމާ ނުބެހޭ ބައެއްގެ ޖީބު ތަނަވަސްވެ، ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހެނަސް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހިތްވަރު ދެވިގެން ނުވާނެ
ސިނގިރޭޓު ފިލްޓަރު
ސިނގިރޭޓު ބަޓު: ބައެއްގެ ނާތަހުޒީބު އަމަލުން، މުރާލި ބައެއްގެ ޖީބަށް ތަނަވަސްކަން
 
ވިޔަފާރިވެރިޔާ ނަމާން ގުޕްތާ ދަނީ ކުނިބުނި ބޭނުންކޮށްގެން ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ޒާތުގެ ކުޅޭ ސާމާނާއި އެނޫންވެސް ތަކެތި އުފައްދަމުން
 
ސިނގިރޭޓާ ގުޅޭ ކުނި ބުނީގެ ކަރުދާހުން އުފައްދަނީ، ރީސައިކަލް ކަރުދާހުގެ އުފެއްދުންތައް، ދުންފަތުން ހަދަނީ ގަހުކާނާ ޕައުޑަރު, ފިލްޓަރުން ހަދަނީ މަޑުމަޑު ކުޅޭ އެއްޗެއްސާ، ކުޝަންއާއި އެ ކަހަލަ ސާމާނު
 
މި އަހަރުގެ މަރޗް 31ގެ ނިޔަލަށް އެމީހުން ވަނީ 1.2 ބިލިއަން ސިނގިރޭޓް ބަޓް ރީސައިކަލް ކޮށްފަ

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ އަންދާޒާތައް ބުނާ ގޮތުން، އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ސިނގިރޭޓު ބޯ މީހުންގެ ޢަދަދު، ގާތްގަނޑަކަށް، 267 މިލިއަނަށް އަރައެވެ. ވެރި ރަށް ނިއުދިއްލީގެ މަގުތަކަށް ބަލާލި ކަމުގައި ވި ނަމަވެސް، ތަފާތު އެކި ޒާތްޒާތުގެ ކުނިބުންޏާ އެކުވެފައިވާ ސިނގިރޭޓް ބަޓް ނުވަތަ ފިލްޓަރުތައް ފެނުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ނަމާން ގުޕްތާއަށް މި ކުންޏަކީ ހަޒާނާއެކެވެ. ކުނިބުނި ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ ދަނީ ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ޒާތުގެ ކުޅޭ ސާމާނާއި އެނޫންވެސް ތަކެތި އުފައްދަމުންނެވެ.

ގުޕްތާގެ ކުންފުނި، ކޯޑް އެފަރޓްއިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ހާސް ކިލޯގްރާމްއެއްގެ ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރު އެއްކުރެއެވެ. އެއީ މުޅިންވެސް މަގުތައް މަތިން ހޮވާ ފިލްޓަރެވެ. ގުޕްތާގެ ކާރުޚާނާ ހިންގަނީ އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ނޮއިޑާގައެވެ.

މީ އެކި މީހުން ބޮއެފަ، އުކާލާފައި ހުންނަ ސިނގިރޭޓް ބަޓްތައް. އަހަރަމެން މި އެއްކޮށް، ސާފު ކުރަނީ. މި މަސައްކަތުން އަހަރަމެންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ. އަދި، ވެށިވެސް ސާފު ކުރެވޭ.
ޕްރޭމަ ދޭވީ؛ ކޯޑް އެފަރޓް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް

ބަޔަކު ބޮއެ އުކާލާފައި ހުންނަ ސިނގިރޭޓް ބުރިތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކާރުޚާނާގައި ނުއުފައްދާ އެއްޗެއް ނެތޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ކޮންމެ ކަހަލަ ކުންޏެއް އެއްކުރި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ސިނގިރޭޓާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކުނިބުންޏެއް ވަކިކޮށް، އަލުން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ އަހަރަމެންގެ މި ކާރުޚާނާގަ. ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ދަނީ ބައިބައިކޮށް، ވަކި ކުރުމުގެ މަރުހަލާ. އެ މަރުހަލާއިން 3 އުފެއްދުމެއް ލިބޭ. އެއީ ކަރުދާސް، ދުންފަތް އަދި ފިލްޓަރުތައް. ކަރުދާހުން އަހަރަމެން އުފައްދަނީ، ރީސައިކަލް ކަރުދާހުގެ އުފެއްދުންތައް. ދުންފަތުން ހަދަނީ ގަހުކާނާ ޕައުޑަރު. ފިލްޓަރުން ހަދަނީ ކުޑަކުދިން ކުޅެން ގެންގުޅޭ މަޑުމަޑު ކުޅޭ އެއްޗެއްސާ، ކުޝަންއާއި އެ ކަހަލަ ސާމާނު.
ނަމާން ގުޕްތާ؛ ކޯޑް އެފަރޓް ކުންފުނީގެ ބާނީ

ގުޕްތާ ހުރީ، އޭނާގެ ވިޔަފާރި އަދިވެސް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައެވެ.

އަހަރަމެން ފެށީ އެންމެ 10 ގުރާމުން. މިއަދު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1000 ކިލޯގްރާމް އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމަ ފުދޭ ވަރަކަށް ހިސާބަށް ދެވިއްޖެތާ. އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އަހަރަމެން އެބަ ރީސައިކަލް ކުރަން އެތައް މިލިއަން ސިނގިރޭޓް ބަޓެއް. މި އަހަރުގެ މަރޗް 31ގެ ނިޔަލަށް އަހަރަމެން ރީސައިކަލް ކޮށްފިން 1.2 ބިލިއަން ސިނގިރޭޓް ބަޓް. އެހެންވީމަ، އަހަރަމެންގެ ދަތުރުގެ ރާސްތާ ވަރަށް ދިގޭ ބުނެވޭނީ. މީ އަދި އަހަރަމެންގެ ފެށުން. މުޅި މާކެޓްގެ އެންމެ 1 ޕަސެންޓް އަދި ކަވަރު ކުރެވެނީ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، މަހެއްގެ މައްޗަށް 300 ޓަނު ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ.
ނަމާން ގުޕްތާ؛ ކޯޑް އެފަރޓް ކުންފުނީގެ ބާނީ

ކާރުޚާނާގެ ބޭރުގައި އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ކޯނިކޯންޏަށް އަންހެނުންގެ ގުރޫޕުތައް އަވަދިނެތި އުޅޭތީ ފެނެއެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ ހީނ ސަމާސާކޮށް އޮލަވާހަކަތަކުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަ ކުރަމުން ދަނީ، ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރުގައިވާ ކަރުދާހާއި ދުންފަތް ވަކިކޮށް، ސާފު ކުރުމުގެ ބުރު  މަސައްކަތުގައި މަޝްހޫލުވެ ތިބެގެންނެވެ.

އަހަރަމެން މިތާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވެށި ސާފު ކުރެވޭތީއާ، ހުސްވަގުތުގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ކޮށްލައިގެން، އަތްމަތި ތަނަސްކޮށްލަން އިތުރު އާމްދަނީއެއްވެސް ލިބޭތީ.
ޕޫނަމް؛ ކޯޑް އެފަރޓް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް

ޕޫނަމް ފަދަ މީހުންނަށް، ގުޕްތާގެ ވިޔަފާރިން ކުރާ ފައިދާ ކިތަންމެ ހާވެސް ބޮޑެވެ. އެއް ގޮތަށް ވުރެ ގިނަ ގޮތުން ފައިދާ ކުރެއެވެ. ސިނގިރޭޓްގެ ސަބަބުން، ކަމާ ނުބެހޭ ބައެއްގެ ޖީބު ތަނަވަސްވެ، ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހެމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހިތްވަރު ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
26%
22%
19%
11%
4%
19%
ކޮމެންޓް