ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 22:17
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޝަމާ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޝަމާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިލެކްޓްރޯނިކް އިމިއުނައިޒޭޝަން
ޖެނުއަރީ 2020 ފެށިގެން އުފަންވެފައި ތިބި ހުރިހާ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ޕްލެޓްފޯމަށް އެންޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ފާތިމަތު ޝަމާ
 
ޑޭޓާ އެންޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު

ޖެނުއަރީ 2020ން ފެށިގެން އުފަންވެފައި ތިބި ހުރިހާ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު މިއަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އިލެކްޓްރޯނިކް އިމިއުނައިޒޭޝަން ރެޖިސްޓްރީއަށް އެންޓަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޝަމާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝަމާ ވިދާޅުވީ، ޑޭޓާ އެންޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

ކުރީގައި މެނުއަލްކޮށް ލިޔާއިރު އެއްފަހަރާ ދެ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށާއި، އެގޮތަށް ދިމާވާން މެދުވެރިވާ މައްސަލަތައް މި ޕްލެޓްފޯމާއެކު ހައްލުވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ނާޝިޔާ އަބްދުލް ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ، ކުދިންގެ ވެކްސިން ޖެހުމަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

ދެ ވެކްސިން ދޭތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތެއް އޮންނަކަމަށާއި، މުއްދަތަށްވުރެ އަވަސްވެއްޖެނަމަ ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަކަށް ވާނެކަމަށް ނާޝިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޝިޔާ ވިދާޅުވީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހެދުމަށް މިކަމުގެ ސަބަބުންވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މި ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ސެންޓަރުތަކުގައިވެސް ޑޭޓާ އެންޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އިމިއުނައިޒޭޝަން ރެޖިސްޓްރީއަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއާއި ޔުނިސެފްގެ އެހީއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރުތަކުން ތުއްތު ކުދިންނަށް ދެވޭ ވެކްސިނޭޝަންގެ މައުލޫމާތުތައް އެއް ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ނިޒާމެކެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވެކްސިނާއި އެހެނިހެން ސިއްހީ ކަންކަމާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ DHIS2  ޕްލެޓްފޯރމްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތައާރަފްކުރެވުނު ޑިޖިޓަލް ރެޖިސްޓްރީއެކެވެ.

މި ރެޖިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ތުއްތުކުދިންގެ ވެކްސިނޭޝަންގެ މައުލޫމާތު ޓްރެކްކުރެވި، އެކި ސެންޓަރުތަކުން ކުއްޖާއަށް ދެވޭ ވެކްސިންގެ މައުލޫމާތު އެއް ރެކޯޑަކުން ފެނިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން ކުއްޖާ އުފަންވާއިރު ދެވޭ ވެކްސިނުން ފެށިގެން ދެވޭ ހުރިހާ ވެކްސިންތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ފެންނަން ހުންނާނެެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރުތަކުން ކުއްޖަކަށް ކުރިން ދީފައިވާ ވެކްސިނޭޝަންތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
4 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 23:43
މުހައްމަދު
ތި މައުލޫމާތުތައް ވިހާދުވަހު ނުކުރަނީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖޭގައި ވިހާ މަރުވާ އަދަދު ގިނަވެގެން ނުކުރެވެނީބާ!؟