ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 22:00
ގައުމީ ޓީމުން ކުރެއްދޫގައި ކުޅުނު ޚާއްސަ މެޗަށްފަހު
ގައުމީ ޓީމުން ކުރެއްދޫގައި ކުޅުނު ޚާއްސަ މެޗަށްފަހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޤައުމީ ޓީމުގެ ޚާއްސަ މެޗު
ކުރެއަދޫގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފައިސާ ބަހާފައި ނުވަނީ ވިލާއިން ދޭން ނިންމި ފައިސާ ނުދޭތީ: އެފްއޭއެމް
 
ވިލާ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާސްއިން ދޭން ނިންމާފައިވަނީ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ
 
ފައިސާ ދިނުން ލަސްވި އަނެއް ސަބަބަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ޓީމުން ދެއްކި ދަށް ކުޅުމުގެ ސަބަބުން

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިހާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު)ގެ ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލިބުނު ފައިސާ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަހާފައި ނުވަނީ ވިލާ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާސްއިން ދޭން ނިންމި ފައިސާ ނުލިބޭތީ ކަމަށް އެފްއޭއެމްއިން ބުނެފިއެވެ.

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މި މެޗުގައި މެޗުން މޮޅުވުމުން ޤައުމީ ޓީމަށް ވަނީ ޖުމްލަ 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ. އެއީ އުއްޗުގެ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ފަސްލައްކަ، އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ފަސް ލައްކަ، ދިރާގުން އެއްލައްކަ އަދި އަދި ވިލާ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާސްއިން ދޭން ނިންމި އެއްލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. މި ފައިސާ ވަނީ މެޗުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ބެހުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވަތަ އޮފިޝަލަކަށް 40،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މެޗު ކުޅުނުތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެފައި ވާއިރުވެސް މި ފައިސާގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މީޑިއާގައި ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

މި ފައިސާ ދީފައި ނުވަނީ ކީއްވެތޯ ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެފްއޭއެމްގެ މީޑިއާ ގްރޫޕުގައި އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސައިން ޖަވާޒު (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ އެފައިސާ ނުބަހާ އޮތީ ވިލާ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާސްއިން ދޭން ނިންމާފައިވާ އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ނުލިބޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެފައިސާ ލިބުނު އެންމެ އަވަހަކަށް ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ފައިސާ ދޭނެކަމަށް ޖަވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެފައިސާ ދިނުން ލަސްވި އަނެއް ސަބަބަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ޓީމުން ދެއްކި ދަށް ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ލަންކާގައި އޮތް އެމުބާރާތުގައި ދެ މެޗުން އެއްވަރުވެ، ރާއްޖެ ވަނީ އެއް މެޗުން ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
63%
13%
25%
ކޮމެންޓް