ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 05:19
އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑުކަމަށް ބެލެވޭ ހަށިގަނޑު ފެނުނު ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑުކަމަށް ބެލެވޭ ހަށިގަނޑު ފެނުނު ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަޒްހާންގެ މަރު
އަޒްހާންގެ ފޯނު ފެނިއްޖެ، މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ ހެއްކެއް ނެތް: ފުލުހުން
 
އަޒްހާނު މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ ހެއްކެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ
 
އަޒްހާން ފެނިފައިވަނީ ނިރޮޅުމަގު ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުނިވެފައި އޮއްވައި

ހުޅުމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހު ފެނުނު މުހައްމަދު އަޒްހާންގެ ފޯނު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ މަރާލީ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ތަހުގީގަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އަޒްހާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00 އިން ފެށިގެން އަޒްހާން ގެއްލިގެން އުޅޭ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ރިޕޯޓުކުރީ 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ކަމަށެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅުމާއެކު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި އިންޓެލިޖެންސަށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެރިކޮށް ބެލިބެލުމުން އަޒްހާން ގެންގުޅޭ ފޯނު ނަމްބަރަށް އެންމެ ފަހުން ސިގްނަލް ލިބިފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ ސެލް ޓަވަރަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވެސް އަޒްހާނުގެ ޚަބަރެއް ވެފައި ނުވާތީ އާއިލާގެ ހުއްދައާއެކު އޭނާ ހޯދަން އިއުލާން ކުރިކަމަށާއި އޭނާ އާ އެންމެފަހުން ބައްދަލުވި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް، ފުލުހުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތައް ބަލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ހިޔާ ފްލެޓް ކައިރިން ޓެކްސީއެއްގައި ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް އަޒްހާން ގޮސްފައިވާކަމަށް ތަހުޤީޤަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ގެސްޓްހައުސްއާއި އެ ސަރަހައްދުން ލިބެން ހުރި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުތައް ނަގައި އެނަލައިޒްކޮށް، ތަހުޤީޤަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ނިރޮޅު މަގުގައި ހުންނަ ސްކޭޓް ޕާކް ސަރަހައްދާއި ވޯޓާ ތީމް ޕާކު ހަދަން ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ފާސްކުރި ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އަދި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސެޕްޓެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު އިތުރު ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުތަކެއްގެ އެހީގައި ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކުން ސެޕްޓެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސްކޭޓް ޕާކާ ދިމާ އަތިރި މައްޗަށް އަޒުހާން ފައިބާ މަންޒަރާއި އެއަށްފަހު އަތިރިމަތިން އެއްގަމަށް އަރައިގެން ގޮސް ސްކޭޓް ޕާކާ ދިމާއިން ނިރޮޅުމަގަށް ނުކުންނަކަން އެނގިފައިވާކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހު ސެޕްޓެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ނިރޮޅުމަގުގައި ހުންނަ ސްކޭޓް ޕާކު ސަރަހައްދާއި ވޯޓަރ ތީމް ޕާކު ހަދަން ދޫކޮށްފައި އޮތް ސަރަހައްދު ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބުނު މައުލޫމާތަށް ބަލައި އަޒްހާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށް ބެލެވޭ ހަށިގަނޑެއް ފެނިފައިވަނީ ވޯޓަރ ތީމް ޕާކު ހަދަން ދޫކޮށްފައި އޮތް ސަރަހައްދާ ދިމާ ނިރޮޅުމަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުނިވެފައި އޮއްވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެއާއެކު، ގެއްލިގެން ހޯދާ މީހެއްގެ މައްސަލައަކުން މަރުގެ މައްސަލައަކަށް ބަދަލުކޮށް މިހާރު ވަނީ ތަޙުޤީޤު ފަށާފައެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވި ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ފުލުހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ފޯނު ހޯދާފައިވާއިރު، މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަޒްހާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު ތަހުގީގުގައި ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު އާއިލާއާ ހިއްސާ ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
6%
6%
38%
31%
6%
13%
ކޮމެންޓް