ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 22:20
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ)
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ)
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމްއިން މުސާރަ ނުދިނުމުގެ މައްސަލަ
ސިމާއޯ ރުޅި ގަދަވަނީ ކޯޗަށް އޭނާގެ ބޭނުން ކެނޑުމުން: ޖަވާ
 
އެފްއޭއެމްއިން މުސާރަ ނުދިނުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފައި
 
ސިމާއޯ ބުނަނީ މަޤާމު ދޫކޮށްލީ އެފްއޭއެމްއިން އޭނާއަށް މުސާރަ ނުދޭތީ ކަމަށް

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާދިން ސިމާއޯ ކޯސްޓާ ރުޅިގަދަވަނީ, ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯއަށް އޭނާގެ ބޭނުން ކެނޑުމުން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (އެފްއޭއެމް)ގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޤައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗުގެ މަޤާމުގައި އެންމެ ފަހުން ހުރި ސިމާއޯ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދިނީ އޭނާއަށް ހައްޤުވާ މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެއެވެ. ސިމާއޯ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަށް އެފްއޭއެމްއިން އެންމެ ފަހުން މުސާރަ ދިނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ ސިމާއޯ މަޤާމު ދޫކޮށްލިކަން ހާމަކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޖަވާ ވިދާޅުވީ ސިމާއޯއަށް އެފްއޭއެމްއިން ދޭން ޖެހޭ މުސާރައިގެ ބައެއް ނުދެވި ވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުސާރަ ދިނުމާއި މެދު އޭނާއާއި އެފްއޭއެމް އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ވާނެ ކަމަށް ޖަވާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ސިމާއޯވެސް ވަނީ އޭނާގެ މުސާރަ ދިނުމާއި މެދު އެފްއޭއެމްއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސިމާއޯއަށް މިހާރު މައްސަލައަކަށް ވަނީ މުސާރަ ނުލިބުން ނޫން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް މައްސަލައަކަށް ވަނީ ޓީމުގެ ކޯޗު މޮރިއެރޯއަށް ސިމާއޯގެ ބޭނުން ކެނޑުމުން ކަމަށް ޖަވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލު ސިމާއޯ މިހާރު ރުޅި ގަދަވެގެން އުޅެނީ ކޯޗު އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް ސިމާއޯ ނުނަގަން ނިންމުމުން. އެސިސްޓެންޓު ކޯޗު ކަނޑައަޅާނީ ކޯޗު.
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ)

ޖަވާ ވިދާޅުވީ ޖަވާއަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ކޯޗަށް ސިމާއޯ މުހިންމުވީ ކޯޗުގެ ވާހަކަތައް ބަސްދޭހަ ކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މޮރިއެރޯއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިނގިރޭސިން ވާހަކަދައްކަން އެނގޭކަން ފާހަގަކޮށް ޖަވާ ވިދާޅުވީ ކޯޗަށް އޭނާގެ ބޭނުން ކެނޑުނީ އެހިސާބުން ކަމަށެވެ. އަދި ސިމާއޯއަކީ 'ސީ ލައިސެންސްޑް' ކޯޗަކަށް ވީއިރު, ސިމާއޯގެ ބޭނުން މިހާރު ކޯޗަށް ނެތްކަން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސިމާއޯ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު, އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނީ މުސާރަ ނުލިބުމުގެ މައްސަލާގައެވެ. އަދި މިހާރު އޭނާ ވަނީ ފީފާއަށްވެސް އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް ސިމާއޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެފްއޭއެމްއިން ނުދިނުމުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި އޮންނަތާ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މުސާރަ ނުދިނުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޖަވާ ވިދާޅުވީ އިދާރާއިން މުސާރަދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ނުދެވި ވަނީ އެފްއޭއެމްއަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާ ލިބުނު އެންމެ އަވަހަށް އެމައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެކަމަށް ޖަވާ ވިދާޅުވިއެވެެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
40%
20%
0%
20%
0%
20%
ކޮމެންޓް