ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 19:29
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ފަތުރުވެރިކަން
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާއި އެކު، ޖާބިރު ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި އިތުރު 4000 އެނދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައި
 
ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ 8000 އެނދު ތަރައްގީކުރުމަކީ އަމާޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ވަނީ ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައި
 
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާއި އެކު ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި 4000 އެނދު ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ރިސޯޓް ދާއިރާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އިންވެސްޓްކުރައްވާފައިވާ، ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ 8000 އެނދު ތަރައްގީކުރުމަކީ އަމާޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ވަނީ ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައެވެ. އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ހއ. އުތީމު އާ އިންޖީނުގެ އާއި އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އަދި ހަނިމާދޫ ވެގެންދާނީ، ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ގެނެވޭ ބޮޑުބަދަލު ވަދެގެން އަންނަ މައި ދޮރާއްޓަށް ކަމަށެވެ. މިފަހަރު، އެންމެ ފަހުކަމެއްގެ ގޮތުގާ ނޫނީ، ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ނަންބޯޑު ހަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ އެ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވަނީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް 8000 އެނދު ތަރައްގީކުރާނީ ސަރުކާރުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަމަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖާބިރު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެން ދިއުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ މައި އެއާޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އެކަނި އޮތުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީވުމުން އިންވެސްޓަރުން އަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގައި 4 ރަށް ހިމެނޭ ހެން ފަތުރުވެރިކަމަށް ވީހާވެސް ގިނަ އެނދު ތަރައްގީކުރުމަކީ އޭނާގެ އުންމީދެއް ކަމަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ބިމުގެ ގޮތުން ބަލާ އިރު އެންމެ ބޮޑު ރަށްތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް އިންވެސްޓްކޮށްފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވާއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓަވަރުތަކެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި 8000 ބެޑް އަޅާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ 4000 ބެޑް އެޅުން. އިންވެސްޓަރުން ހޯއްދަވާދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އެބަ ވިދާޅުވޭ. ހަނިމާދޫ ވަރަށް ކައިރި. އިންޑިއާ އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައި. އިންޑިއާއިން އަންނާނެ. ޗައިނާ އިން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް.
ޖާބިރު

ޖާބިރު ވަނީ 8000 އެނަދަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފީސިބްލްކޮށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު އަދަދު ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވޭނީ އިތުރު އެނދުތައް ތަރައްޤީކޮށްގެން ކަމަށް ވާއިރު އެ މަރުހަލާގައި ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އެ މަސައްކަތް ކުރެވިއްްޖެ ނަމަ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެކަން ޖާބިރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީ އާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް މަޝްރޫޢު ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ސަތޭކަ ތިރީސް ހަ މިލިއަން ހަ ލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު، ސާޅީސް ހަތަރު ސެންޓް އަށެވެ. ( 136,625,386.44 )

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް