ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 13:32
ދިރާގުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާރތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ދިރާގުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާރތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ދިރާގު
ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާރތަކެއް
 
ދިރާގުން އަލަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އޮފަރތަކަކީ 125 ޖީބީ 125 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ އޮފަރ އަކާއި އިތުރު ޑެއިލީ ޑޭޓާ އޮފަރ
 
މި ދެ އޮފަރވެސް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ
 
މި ދެ އެޑް-އޮންވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭނެ

ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިއަހަރު ދިރާގުން މިވަނީ އެކުންފުނީގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިމުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަފާތު ޚާއްސަ އޮފަރތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ތައާރަފުކުރެވިގެން މިދިޔަ އޮފަރތަކަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ތައާރަފުކުރި އޮފަރތަކެއް ކަމަށެވެ. މި ދެ އޮފަރވެސް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ދިރާގުން އަލަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އޮފަރތަކަކީ 125 ޖީބީ 125 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ އޮފަރއަކާއި އިތުރު ޑެއިލީ ޑޭޓާ އޮފަރއެކެވެ.

125 ރުފިޔާއަށް 125 ޖީބީ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފަރއަކީ ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ނެގޭ އެޑް-އޮންއެކެވެ. މި އެޑްއޮން، އެކްޓިވޭޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު ޑެއިލީ ޑޭޓާ އޮފަރގެ ދަށުން އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ސަޅި ޑެއިލީ ޕްލޭންސްގެ ދަށުން ދެގުނަ ޑެއިލީ ޑޭޓާ ލިބޭނެއެވެ. އެގޮތުން، ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު ސަޅި 90 ޕްލޭންއިން ދުވާލަކު 2ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ، ސަޅި 150 ޕްލޭންއިން ދުވާލަކު 4ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އަދި ސަޅި 210 ޕްލޭންއިން ދުވާލަކު 6ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ ލިބޭނެއެވެ.

މި ދެ އެޑް-އޮންވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިރާގުންވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާއްސަ ގުރުއަތެއްވެސް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. މީގެ ދަށުން 7 ނަސީބުވެރިއަކަށް 'އައުކޭ ޓްރޫ ވަޔާރލެސް އެއާރބަޑް' ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

މިގޮތުން ދިރާގުން އެކަސްޓަމަރެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނައި ފާގަތިކަމަކީ ކޮބައިކަން އެކުންފުނީގެ ފޭސްބުކް، ޓްވިޓާރ ނުވަތަ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖުގައި ކޮމެންޓްކޮށްލައިގެން މި ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. 

ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ޑިޖިޓަލް ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، ގިނަ އަގުހުރި އޮފަރތަކަކާއިއެކު ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް